Předmět: Mikrobiologie a virologie

« Zpět
Název předmětu Mikrobiologie a virologie
Kód předmětu KCH/MIV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Historické mezníky, významné osobnosti bakteriologie a virologie 2. Viry - stavba virových částic, životní cyklus virů, nejvýznamnější zástupci (systematika) a jejich význam 3. Vybraná virová onemocnění, etiologie, léčba, očkování 4. Stavba bakteriální buňky, množení bakterií, sporulace 5. Růst a množení bakterií - růstová bakteriální křivka, vliv faktorů vnějšího prostředí na růst bakterií 6. Kultivace bakterií, kultivační média, metabolismus bakterií, bakteriální kolonie 7. Antibiotika - klasifikace, rezistence k bakteriím - mechanismy vzniku, vyšetření citlivosti na antibiotika 8. Biofilm - vznik, struktura, odolnost k antibiotikům, likvidace biofirmu 9. Bakterie jako původci onemocnění - vybrané grampozitivní aerobní a anaerobní koky a tyčky 10. Bakterie jako původci onemocnění - vybrané gramnegativní aerobní a anaerobní koky, kokobacily a tyčky 11. Chlamydie, Rikettsie, Fungi - významní patologičtí zástupci, zařazení v systému, charakteristika, rozmnožování 12. Fyziologická mikroflóra lidského těla 13. Mikroorganismy v zemědělství a průmyslu - potravinářství 14. Mikroorganismy v zemědělství a průmyslu - chemický průmysl, odpadové hospodářství V rámci laboratorního cvičení se studenti naučí různé způsoby očkování bakterie, seznámí se se způsoby kultivace bakterií včetně mikrobiologických půd, naučí se barvení a imerzní pozorování bakterií, seznámí se s půdní mikroflórou, s mikroorganismy ve vzduchu, ve vodě a na kůži. Naučí se kultivovat vybrané kmeny plísní.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 40 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů. V rámci laboratorního cvičení se studenti naučí různé způsoby očkování bakterie, seznámí se se způsoby kultivace bakterií včetně mikrobiologických půd, naučí se barvení a imerzní pozorování bakterií, seznámí se s půdní mikroflórou, s mikroorganismy ve vzduchu, ve vodě a na kůži. Naučí se kultivovat vybrané kmeny plísní.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

V průběhu semestru 2x písemný test zahrnutý do zkoušky. Zpracování laboratorních protokolů z každého cvičení.
Doporučená literatura
 • JANDOVÁ, B., KOTOUČKOVÁ, L. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU. 67 s. Učební text., 1996. ISBN 80-210-1374-5.
 • NĚMEC, M., HORÁKOVÁ D. Základy mikrobiologie pro učitelské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 233 s., 1993. ISBN 80-210-0817-2.
 • SCHINDLER, J. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4771-2.
 • SCHINDLER, J. Ze života bakterií. Academia, Praha, 2008. ISBN 978-80-200-1666-9.
 • VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 247 s., 2001. ISBN 80-902896-2-2.
 • VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN. 495 s., 2003. ISBN 80-902896-6-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr