Předmět: Obecná biologie

« Zpět
Název předmětu Obecná biologie
Kód předmětu KCH/OBI
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Buňka a chemické složení buňky. Cytoskelet. Buněčné dělení. Kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt. Komunikace mezi buňkami. Tkáně. Genetická rozmanitost. DNA - technologie - analýza molekul DNA. Genové inženýrství. Buňka - buňka virová a bakteriální, buňka prokaryotní a eukaryotní, jednotnost a rozdílnost buněk, rostlinná a živočišná buňka. Chemické složení buňky - chemické vazby v buňkách, molekuly v buňkách, katalýza a využití energie buňkami, aktivované nosičové molekuly a biosyntéza. Cytoskelet - střední filamenta, mikrotubuly, aktinová vlákna. Buněčné dělení - přehled buněčného cyklu, mitoza, cytokineze, meioza. Kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt - systém regulace buněčného cyklu, regulace počtu buněk u mnohobuněčných organismů. Komunikace mezi buňkami - obecné principy buněčné signalizace, receptory spojené s G-proteiny, receptory spojené s enzymy. Tkáně - extracelulární matrix a pojivové tkáně, epitely a mezibuněčné spoje, udržování a obnova tkáně a její dezintegrace při rakovině. Genetická rozmanitost - genetická rozmanitost u bakterií, zdroje genetických změn v eukaryontních genomech. DNA - technologie - analýza molekul DNA, hybridizace nukleových kyselin, klonování DNA , genové inženýrství (nejnovější záležitosti).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 36 hodin za semestr
Výstupy z učení
Osvojit si témata: Buňka a chemické složení buňky. Cytoskelet. Buněčné dělení. Kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt. Komunikace mezi buňkami. Tkáně. Genetická rozmanitost. DNA - technologie - analýza molekul DNA. Genové inženýrství.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost středoškolské biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Vypracování semestrální práce.
Doporučená literatura
  • Alberts, B. - Bray, D. et al. Základy buněčné biologie - úvod do molekulární biologie buňky. Ústí n. Labem, Espero Publishing, 1998.
  • Romanovský, A. a kol. Obecná biologie. Praha, SPN, 1985.
  • Rosypal, S. Přehled biologie. Praha, SPN, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr