Předmět: Obecná biologie

« Zpět
Název předmětu Obecná biologie
Kód předmětu KCH/OBIP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štrojsová Martina, RNDr. Ph.D.
 • Ševců Alena, RNDr. Ph.D.
 • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Stručná historie obecné biologie a základní biologické vědy 2. Buňka - chemické složení (voda, minerální látky, biogenní prvky, metabolity) 3. Organizace buněčných soustav - buněčné a nebuněčné systémy, viry, priony, prokaryotní buňka 4. Eukaryotní buňky - rostlinné, živočišné, houby, endosymbiotická teorie 5. Základní organely a jejich funkce, biologické membrány - kompartmentizace eukaryontní buňky, funkce membrán, cytoskelet buňky 6. Metabolizmus buňky - základní metabolické dráhy, význam enzymů, proteosyntéza a fotosyntéza, katabolické dráhy 7. Výměna látek - základní mechanizmy, difuze, osmóza, endocytóza a exocytóza 8. Buněčné dělení - typy buněčného dělení u prokaryot a eukaryot, principy a rozdíly mezi mitózou a meiózou 9. Buněčný cyklus - molekulární mechanismy regulace, stárnutí a buněčná smrt 10. Vzájemná komunikace mezi buňkami - signální molekuly, význam jejich chemické povahy, typy receptorů 11. Dědičnost a proměnlivost, nukleové kyseliny a jejich význam v biologických systémech, genetická informace, genetický kód, transkripce a translace 12. Patologické stavy buněk, kancerogeneze, mutageneze, mechanismy oprav poškozené DNA, základní informace o genovém inženýrství 13. Třídění organizmů podle typu metabolizmu a energie, základy taxonomie a principy názvosloví 14. Organismy a jejich životní prostředí, ekologické faktory, populace a společenstva, ekosystém Laboratorní cvičení navazují na odpřednášené kapitoly.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
 • Příprava na dílčí test - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Osvojit si témata: Buňka a chemické složení buňky. Cytoskelet. Buněčné dělení. Kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt. Komunikace mezi buňkami. Tkáně. Genetická rozmanitost. DNA - technologie - analýza molekul DNA. Genové inženýrství.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost středoškolské biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, vypracování laboratorních protokolů, 2x za semestr písemný test, jehož výsledek bude započítán do výsledné známky z předmětu.
Doporučená literatura
 • Alberts, B. et al. Základy buněčné biologie, úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, Ústí nad Labem, 2006. Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-902906-2-0.
 • KOPECKÁ, M. Lékařská biologie. Praktická cvičení - část druhá: genetika. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. ISBN 80-210-1072.
 • KOPECKÁ, M. Lékařská biologie: praktická cvičení. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1072-X.
 • Paleček, J. (Ed.). Biologie buňky: 1. Základy mikroskopické cytologie. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-266-4.
 • ROSYPAL, S., DOŠKAŘ, J., PETRZIK, K., RŮŽIČKOVÁ, V. Úvod do molekulární biologie IV. Molekulární biologie rostlinných virů, Priony, Molekulární evoluce, Vznik života, Metody molekulární biologie, Genové inženýrství.. Brno: Grafex., 2002. ISBN 80-902562-4-4.
 • Rosypal, S. Úvod do molekulární biologie. Brno, 2006. ISBN 80-092562-5-2.
 • ŠMARDA, J., DOŠKAŘ, J., PANTŮČEK, R., RŮŽIČKOVÁ, V., KOPTÍKOVÁ, J. Metody molekulární biologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3841-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr