Předmět: Projekt z bioinženýrství

« Zpět
Název předmětu Projekt z bioinženýrství
Kód předmětu KCH/PBI
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kuželová Košťáková Eva, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Projekt je doplňkem k výuce tradičním způsobem přednáška - seminář. Je zároveň přípravou na zpracování bakalářské práce. Student si vybere vhodné téma buď samostatně, nebo z nabídky vyučujících, prezentované na společném semináři v úvodu semestru. V diskusi s vyučujícím student vypracuje osnovu, poté samostatně nalezne původní literaturu, kterou zpracuje písemně do formy projektu (3-5 stran) a zároveň připraví prezentaci (PowerPoint). Vedle těchto podkladů přednese výsledky projektu vyučujícímu a svým spolužákům, k čemuž bude následovat hodnocená diskuse. Na téma projektu lze navázat bakalářskou prací. Příklady témat pro projekt z nanomateriálů: Vliv povrchového napětí na hustotu polymerních proudů, tzv. trysek, při elektrostatickém bez-jehlovém zvlákňování. Bioinženýrské aplikace nanokompozitů. Diamantový prášek a jeho použití v oblasti biomechaniky. " Vliv povrchového napětí na buněčnou adhezi a proliferaci. " Návrh vývoje vlákenného materiálu pro tkáňové inženýrství.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
  • Projekt individuální - 52 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat dovednosti a znalosti v řešení projektů z oblasti bionženýrství
Studenti získají dovednosti a znalosti v řešení projektů z oblasti bionženýrství
Předpoklady
Základní znalosti z oboru

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zpracování a obhajoba prezentace týkající se projektu.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z., DRÁBKOVÁ, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr