Předmět: Projekt k diplomové práci 2

« Zpět
Název předmětu Projekt k diplomové práci 2
Kód předmětu KCH/PD2B
Organizační forma výuky Individuální konzultace
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jenčová Věra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Individuálně zadaný projekt, předcházející diplomové práci. Student provede literární rešerši k zadanému tématu, zorientuje se v problematice, seznámí se detailně s experimentálním, případně jiným dalším zázemím, které mu bude k dispozici. V závěru semestru proběhne prezentace a obhajoba projektu.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Projekt individuální - 20 hodin za semestr
  • Vypracování kvalifikační práce - 140 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je samostatná tvůrčí odborná a výzkumná činnost při řešení tématu diplomové práce. Student po absolvování předmětu Projekt k DP 1 a po upřesnění zadání diplomové práce vypracuje pod vedením vedoucího diplomové práce a případných konzultantů úvod, rešeršní část diplomové práce, navrhne experiment a provede první pokusy s výrobou vzorků a měření jejich vlastností. Důležitou součástí prací na tomto projektu je stanovení cíle diplomové práce jako bioinženýrského problému, tj. vývoj ?nového? materiálu s vlastnostmi optimálními pro danou aplikaci a ověření dosaženého cíle prostřednictvím testování vlastností laboratorně vyrobených vzorků materiálu včetně in vitro testů v laboratoři tkáňového inženýrství. V průběhu prací na tomto projektu student prezentuje a konzultuje výsledky své práce s vedoucím diplomové práce.
Studenti získají znalosti v dané problematice
Předpoklady
Základní znalosti z oboru

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Zpracování a obhajoba prezentace týkající se projektu.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 690:2011. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha, 2011.
  • PLÍVA, Z., DRÁBKOVÁ, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací.. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr