Předmět: Seminář z bioinženýrství 2

« Zpět
Název předmětu Seminář z bioinženýrství 2
Kód předmětu KCH/SBI2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
V rámci tohoto studijní předmětu je uspořádána jednodenní exkurze pro všechny studenty na specializovaná pracoviště dosažitelná v okolí TUL. Na seminář jsou zváni akademici Technické univerzity v Liberci i jiných českých univerzit, hostující akademici z ciziny, výzkumní pracovníci AVČR a rezortních ústavů i odborníci z praxe. Semináře se konají zejména ve spolupráci s Katedrou chemie, Katedrou fyziky a Katedrou aplikovaná matematiky Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL. Na semináři mají tak možnost vystoupit akademičtí a vědečtí pracovníci TUL a představit svůj výzkum vztahující se k problematice Bioinženýrství. Na semináři z bioinženýrství vystupují také studenti posledních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia s tématy svých bakalářských a diplomových prací. Akademičtí pracovníci oddělení bioinženýrství na semináři prezentují aktuální témata oboru Bioinženýrství sledovaná v časopisech Science a rodiny Nature a v časopisech specializovaných na Bioinženýrství (např. AIMS BIOENGINEERING, APL BIOENGINEERING, BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář
  • Exkurze - 8 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit prezentační dovednosti a získat přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost středoškolské biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Absolvování exkurze
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr