Předmět: Tkáňové inženýrství

« Zpět
Název předmětu Tkáňové inženýrství
Kód předmětu KCH/TIN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Strnadová Kateřina, Mgr. Ph.D.
  • Jenčová Věra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (okruhy): 1. Úvod do tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny (základní principy a pojmy) 2. Materiály pro tkáňové inženýrství (extracelulární hmota, biomateriály, biomimetické materiály...) 3. Buňky v tkáňovém inženýrství (kmenové buňky, buněčná diferenciace) 4. Biologicky aktivní látky v tkáňovém inženýrství (růstové faktory, enzymy, protilátky, antibiotika...) 5. Moderní biotechnologie (genetické inženýrství, GMO, bezpečnost biotechnologií) 6. Degradační chování materiálů (mechanismus degradace, degradabilní materiály, hodnocení degradace) 7. Interakce materiálů s proteiny (mechanismus adsorpce proteinů, proteinová korona) 8. In vitro hodnocení materiálů (cytotoxicita, biokompatibilita, interakce buňka-materiál, in-vitro modely, bioreaktory) 9. In vivo hodnocení materiálů (in vivo modely) 10. Hojení ran a kožní náhrady 11. Regenerace nervové tkáně 12. Tkáňové inženýrství kosti a chrupavky 13. Chirurgické nitě 14. Legislativa zdravotnických prostředků Cvičení: Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury. V rámci cvičení budou provedeny testy materiálů s rozdílnou strukturou: testy na biodegradabilitu, adsorpci proteinů a in-vitro testy biokompatibility (cytotoxicita, buněčná adheze, viabilita a proliferace).

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Problémové metody (badatelské, výzkumné)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se současnými poznatky a trendy v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Studenti budou uvedeni do problematiky, seznámeni s klíčovými tématy tkáňového inženýrství (materiály vhodné pro použití v TE, buňky a jejich úloha, biologicky aktivní látky, hodnocení materiálů). Následně budou tyto principy probírány na vybraných tkáních: hojení ran a náhrady kůže, regenerace nervové tkáně, kostní náhrady a náhrady chrupavky, chirurgické nitě. Součástí kursu je dále přednáška týkající se legislativy zdravotnických prostředků a základy moderních biotechnologií. Předmět doplňuje souběžně přednášený předmět KCH/MTN Materiály pro tkáňové nosiče. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Laboratorní cvičení 100% účast, vypracování protokolů. Kombinovaná zkouška, ústní a písemná část.
Doporučená literatura
  • Freshney I. R. Culture of Animal Cells, John Wiley & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-52812-9.
  • LANZA R. P. LANGER R. S. VACANTI J. Principles of tissue engineering.. Fourth edition. Amsterdam: Academic Press, an imprint of Elsevier, 2014. ISBN 978-0123983589.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr