Předmět: Vybrané kapitoly z genetiky

« Zpět
Název předmětu Vybrané kapitoly z genetiky
Kód předmětu KCH/VKG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dolinová Iva, Mgr. Ph.D.
 • Hlaváčková Veronika, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do genetiky, historie, obory genetiky 2. Základní pojmy (gen, genový lokus, genom, genotyp, fenotyp, alela, dominance, recesivita, homozygot, heterozygot) 3. Mendlovy zákony 4. Genové interakce (intraalelické, interalelické, duplicitní interakce, dědičnost kvantitativních znaků, pleiotropie) 5. Genová vazba (Morganovy zákony, crossing-over, vazbové fáze, síla vazby, genové mapování) 6. Genetické aspekty dělení (Buněčný cyklus, mitóza a meióza, pohlavně vázaná dědičnost) 7. Cytologické základy dědičnosti (chromozóm, karyotyp, chromozomové určení pohlaví) 8. Molekulární základy dědičnosti (stavba nukleových kyselin, chromatin, typy NK, centrální dogma) 9. Od informace k fenotypu (replikace, transkripce, translace, genetický kód, rozdíly mezi prokaryontními a eukaryontními systémy) 10. Exprese genů a její regulace na úrovni transkripční, postranskripční, translační a posttranslační 11. Mimojaderná dědičnost, přenos dědičné informace 12. Základy genetiky populací - populace alogamické a autogamické, Hardyho-Weinbergův zákon, genetický drift. 13. Mutace a mutageneze - mutace genové, chromozomové a genomové, molekulární podstata mutací, mutageny, reparace poškozené DNA. 14. Metody molekulární genetiky - izolace DNA, PCR, qPCR, genomika, proteomika, transkriptomika, sekvenování, molekulární klonování, modelové organismy v molekulární biologii 15. Farmakogenomika, kriminalistika, šlechtění

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními oblastmi genetiky, s principy molekulárně genetických jevů a se základními molekulárně genetickými metodami.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
základní znalosti biologie a chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

2x písemný test v průběhu semestru, výsledek bude započítán do celkového výsledku zkoušky, zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičeních a vypracování laboratorních protokolů z jednotlivých úloh
Doporučená literatura
 • Kočárek E. Genetika. Scientia, 2005.
 • KOČOVÁ M., NOVÁKOVÁ M. Vybrané úlohy ke cvičením z genetiky. Karolinum, Praha, 1997.
 • SNUSTAD D.P., SIMMONS M.J. Genetika (český překlad). Masarykova univerzita Brno, 2017.
 • ZÁVODSKÁ R. Biologie buněk. Scientia, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr