Předmět: Zoologie

« Zpět
Název předmětu Zoologie
Kód předmětu KCH/ZOO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Votrubová Martina, Ing.
Obsah předmětu
1. Stavba a funkce živočišných tkání - krycí epitely - fylogenetický vývoj 2. Stavba a funkce živočišných tkání - pojivové tkáně - fylogenetický vývoj 3. Stavba a funkce živočišných tkání - trofické tkáně, svaly - fylogenetický vývoj 4. Stavba a funkce živočišných orgánů - tvar, souměrnost těla a jeho funkce - fylogenetický vývoj 5. Stavba a funkce živočišných orgánů - kostra, tělní pokryv - fylogenetický vývoj 6. Stavba a funkce živočišných orgánů - pohybové ústrojí - fylogenetický vývoj 7. Stavba a funkce živočišných orgánů - trávicí soustava a metabolismus - fylogenetický vývoj 8. Stavba a funkce živočišných orgánů - oběhová soustava, tělní tekutiny - fylogenetický vývoj 9. Stavba a funkce živočišných orgánů - vylučovací soustava, rozmnožování - fylogenetický vývoj 10. Stavba a funkce živočišných orgánů - nervová soustava a její činnost - fylogenetický vývoj 11. Stavba a funkce živočišných orgánů - smysly a jejich fylogenetický vývoj 12. Stavba a funkce živočišných orgánů - endokrinní soustava a její fylogenetický vývoj 13. Regenerace, etologie 14. Udělení zápočtů

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

V průběhu semestru 2x písemný test zahrnutý do ústní zkoušky. Podmínkou udělení zápočtů je zpracování laboratorních protokolů z každého cvičení.
Doporučená literatura
  • Vácha, M., Bičík, V., Petrásek, R. Šimek, V., Fellnerová, I. Srovnávací fyziologie živočichů. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. ISBN 80-210-3379-7.
  • Zrzavý, J. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-08-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr