Předmět: Základy systematiky živočichů

« Zpět
Název předmětu Základy systematiky živočichů
Kód předmětu KCH/ZSZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
 • Votrubová Martina, Ing.
 • Hanel Jan, Ing. Ph.D.
 • Jiroudek Jiří, MVDr.
 • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní principy taxonomie a nomenklatury, důvody měnícího se postavení některých zástupců v systému organismů 2. Protozoa - významní zástupci, parazité, původci alimentárních intoxikací - charakteristika, vývojové cykly, u parazitů - přenos x ochrana 3. Ploštěnci, hlístice, kroužkovci - základní charakteristika a znaky, významní zástupci a jejich vývojové cykly - mezihostitel 4. Kroužkovci, měkkýši, ostnokožci - základní charakteristika a znaky, významní zástupci a jejich vývojové cykly - mezihostitel 5. Členovci - klepítkatci, korýši - základní charakteristika a znaky, významní zástupci 6. Členovci - hmyz - základní charakteristika a znaky, medicínsky, veterinárně a potravinářsky významní zástupci, škodlivý hmyz, společenský hmyz, parazité 7. Chordata, Vertebrata, paryby, ryby - základní charakteristika a znaky, významní zástupci mořských a sladkovodních ryb 8. Obojživelníci, plazi - základní charakteristika a znaky, významní zástupci 9. Ptáci - základní charakteristika a znaky, významní zástupci, domestikované druhy 10. Savci - základní charakteristika a znaky, významní zástupci, domestikované druhy 11. Fylogeneze živočichů - vývoj jednotlivých typů tělních soustav 12. Teplota a její udržování, funkce tělních tekutin, exkrece a osmoregulace 13. Fyziologie pohybu, fyziologie trávicí soustavy a vstřebávání, fyziologie nervové soustavy, funkce tělních tekutin 14. Etologie a ekologie živočichů, biorytmy, ochrana živočichů

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 18 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičeních a za vypracování laboratorních protokolů.
Doporučená literatura
 • SEDLÁK, E. Zoologie bezobratlých. Učebnice pro základní univerzitní kurs zoologie bezobratlých.. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 337 s., 2002. ISBN 80-210-2892-0.
 • SIGMUND, L., HANÁK, V., PRAVDA, O. Zoologie strunatců.. Praha: Karolinum. 1. vyd., 501 s., 1994. ISBN 80-7066-531-9.
 • ŠIMEK, V., VÁCHA, M., BENEŠOVÁ, J. Praktická cvičení z fyziologie živočichů a člověka.. 1. vyd. Brno, 52 s., 1995. ISBN 80-210-1213-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr