Předmět: Cizí jazyk - Angličtina 1

« Zpět
Název předmětu Cizí jazyk - Angličtina 1
Kód předmětu KCJ/A1*S
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Action describing a series of actions, giving instructions, reporting jobs in progress, describing methods 2. Work describing routines, explaining future plans, job descriptions, arranging a meeting by phone, writing emails, talking about your CV, job interviews 3. Comparison comparing two or more items, specifying requirements, collaborative problem solving, reporting on a meeting 4. Processes describing a process / two parallel processes, expressing purpose 5. Descriptions describing use / function / shape / appearance, giving a definition 6. Procedures explaining safety procedures, explaining necessity, recommending action, giving directions to a location 7. Services diagnosing causes, suggesting solutions, reporting on work done, responding to complaints, reporting damage / faults 8. Energy describing motion, actions in sequence, simultaneous actions, a mechanical cycle 9. Measurement fractions and percentages, using maintenance schedules, expressing calculations / measurement

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - zahájit systematické upevňování odborné slovní zásoby
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student by měl mít takové vstupní jazykové dovednosti, aby byl schopen po absolvování semestru získat požadovanou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- aktivní účast na seminářích - vypracování prezentací - absolvování testů v průběhu studia
Doporučená literatura
  • BONAMY, David. Technical English 3. 3th impression. Harlow, Essex: Pearson Longman, 2013. ISBN 9781408229477.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní