Předmět: Jazyk I - Angličtina 7

« Zpět
Název předmětu Jazyk I - Angličtina 7
Kód předmětu KCJ/A1GH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hastrdlová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: Feedback, Selling more

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), E-learning
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Student získá jazykové dovednosti úrovně B2 - C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student by měl mít takové vstupní jazykové dovednosti, aby byl schopen po absolvování semestru získat požadovanou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: - účast na seminářích - absolvování testů v průběhu semestru - vypracování požadovaných prezentací - průběžné plnění podmínek zápočtů dle požadavků vyučujících - samostatná práce s e-learningovými materiály - úspěšné absolvování zápočtového testu.
Doporučená literatura
  • ALLISON, J., J. TOWNEND a P. EMMERSON. The Business Upper-Intermediate. Oxford University Press. Oxford, 2008. ISBN 978-1-4050-8193-1.
  • HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use.. Cambridge University Press. Cambridge, 1999. ISBN 0521498686.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use, 2.vyd.. Cambridge University Press. Cambridge, 1994. ISBN 0-521-52931-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr