Předmět: Cizí jazyk - Angličtina 2

« Zpět
Název předmětu Cizí jazyk - Angličtina 2
Kód předmětu KCJ/A2*S
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Forces stating objectives, describing properties of materials, marking stages of a presentation, explaining results 2. Design explaining strengths / weaknesses, making suggestions, giving a presentation 3. Innovation explaining needs, problems and solutions, describing historical / contemporary processes, conducting an interview 4. Systems describing a system, giving instructions, using operating manual in English 5. Processes describing a process, expressing degrees of certainty 6. Events first and second conditional, sequence of events 7. Careers planning, job-seeking, job interview 8. Safety following rules, manual, training session, rule book 9. Planning agreeing and disagreeing, planning meeting

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - upevňovat odbornou slovní zásobu
Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/A1*S

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej

- účást na seminářích - absolování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - absolování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • BONAMY, David. Technical english. 2nd impression. Harlow, Essex: Pearson Longman, 2008. ISBN 9781405845540.
  • BONAMY, David. Technical English 3. 3th impression. Harlow, Essex: Pearson Longman, 2013. ISBN 9781408229477.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní