Předmět: Dějiny umění a architektury pro FS

« Zpět
Název předmětu Dějiny umění a architektury pro FS
Kód předmětu KDA/DUA*S
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nábělek Kamil, Mgr. Ph.D.
  • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Ekfrazis neboli popis uměleckého díla. Ustavení faktu v porozumění. Porozumění samo pak ustaveno kontextem. Kontext je \tím, čemu rozumíme prvotně. Hermeneutický kruh a fakta. 2. Různé druhy pozitivismu: výklad řeckého chrámu u Hypolita Taina. 3. Prameny dějin architektury: zprávy, vykopávky, stavby, kresby, modely, popisy. Chronologie pramenů. 4. Problém staveb, které nikdy nenavštívíme neboli zda lze zakusit cizost z reprodukce. Atmosféra místa. Příklad: egyptské pyramidy, mayské umění. 5. Krajina a místo: Srovnání benátské a toskánské architektury podle Theodora Hetzera. Výklad polohy Říma dle Norberga Schultze. 6. Srovnání čínského a řeckého chrámu podle Dagoberta Freye. 7. Architektura, obraz a písmo; nápisy v egyptských hrobkách jako mluvící knihovna. 8. Nápis a jeho místo. Vítězný oblouk; stély. 9. Výkres na řeckém chrámu. Dějiny architektonického výkresu a modelu. 10. Místo výkresu slovní definice chrámu neboli slovo a stavba. 11. Vitruvius a Hérodotos. Co je to historiá; poslání Vitruviova spisu. 12. Výkres a gotická huť. 13. Mimoevropské stavby a definice architektury.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Důraz je kladen na vysvětlení principů a myšlenkového zázemí, které umožňovalo specifickou praxi umělecké tvůrčí činnost i její specifickou dobovou reffexi. Kurz se vedle objasnění podstaty stylů, forem a ikonograife daného období zabývá i přiblížením a interpretací klíčových pojmů, vzorců myšlení a kategorií, které stály v pozadí umělecké tvorby a které určovaly podobu, vnímaný význam a chápání uměleckých děl. Zmiňovány jsou i odraz a dopad forem staršího umění a umělecké teorie na novodobou uměleckou praxi. Témata: 1. Promýšlení pojmu umění a jeho proměny 2. Vztah tradice a originality 3. Úvahy o objektvitě krásy 4. Úvahy o afektivní povaze umění 5. Úvahy o typech a mezích zobrazování (v souvislost např. s náboženskými požadavky) 6. Kultcký obraz ? umění v době před konceptem umění v novověkém smyslu 7. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb I 8. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb II 9. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb III 10. Vztah starého a nového, tj. inspirace, citace, výpůjčky, interpretace a interpretace interpretací atp. 11. Vliv teorie (flozofe) na umění a opačně 12. Vtah starého umění na nové a jejich interpretační propojení (tj. vliv nového umění na chápání a interpretaci starého)
Základní orientace v umění a architektuře pro technicky orientované posluchače.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Semestrální práce dle zadaného tématu, test z probíraného období.
Doporučená literatura
  • Blažíček, O.,Kropáček, J. Slovník pojmů z dějin umění, Odeon. Praha, 1991.
  • GOMBRICH, E. Příběh umění.. Praha-Odeon, 1992.
  • Mráz, B. Dějiny výtvarné kultury I., II.. Praha, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní