Předmět: Bakalářská práce 1

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce 1
Kód předmětu KEK/B1IM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D.
 • Brandová Blanka, Ing. Ph.D.
 • Sojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D.
 • Šimanová Jana, Ing. Ph.D.
 • Nedomlelová Iva, Ing. Ph.D.
 • Blaschke Kotíková Sylvie, Ing. Ph.D.
 • Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Semerádová Tereza, Mgr. Ph.D.
 • Laboutková Šárka, prof. Ing. Ph.D.
 • Bednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Kejzar Jiří, Ing.
 • Svoboda David, Ing.
 • Michal Ondřej, Ing.
 • Teschinská Inka, Ing.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Koncipování zadání - hlavní náplň bakalářské práce. 2. Vztah vedoucího bakalářské práce bakalářské práce a studenta. 3. Návrh hlavních částí bakalářské práce. 4. Metody zpracování bakalářské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Vypracování kvalifikační práce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty, jak správně postupovat při řešení bakalářské práce v rámci studijního programu. Studenti diskutují řešené téma s vedoucím práce jsou systematicky vedeni ke správnému řešení zadaného tématu bakalářské práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Vytvoření bakalářské práce.
Předpoklady
Prerekvizita: Práce s odborným textem

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zápočet: Aktivní spolupráce s vedoucím práce a konzultantem. Písemný návrh jedné třetiny bakalářské práce včetně přípravy PowerPointové prezentace. Obhajoba osnovy a rešerše literatury bakalářské práce.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut. 1995..
 • ČSN ISO 690: Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996..
 • ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut. 2000..
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut. 1997..
 • Databáze univerzitní knihovny..
 • SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2017. Závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Liberec: Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017..
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr