Předmět: Dějiny ekonomických teorií

« Zpět
Název předmětu Dějiny ekonomických teorií
Kód předmětu KEK/DET
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě 1. Merkantelismus 2. Fyziokraté a Filozofové přirozených zákonů 3. Klasická škola Vznik a vývoj současné mikroekonomie 4. Marginalistická revoluce 5. Švýcarská škola 6. Cambridgeská škola 7. Rakouská škola Vznik a vývoj současné makroekonomie 8. Klasická teorie 9. Keynesovská teorie 10. Neokeynesovství, Postkeynesovství 11. Neoklasická makroekonomie (Friedmanův model, Chicagská škola) 12. Nová klasická makroekonomie (Škola racionálních očekávání, Teorie reálného ekonomického cyklu) 13. Nová keynesovská makroekonomie Semináře: Na seminářích jsou prohloubena témata přednášek. Studenti si osvojují na konkrétních historických hospodářsko-politických situacích interpretaci metodologického uvažování jednotlivých ekonomických škol, částečně je zařazen i rozbor autentických textů autorů a dokresleno hospodářsko-politické dobové pozadí vzniku daných ekonomických škol.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na výklad hlavních teoretických koncepcí od vzniku ekonomie jako samostatné vědní disciplíny až do vzniku hlavních ekonomických teorií 20. století. Velká pozornost je věnována vývoji ekonomických teorií 20. století, které patří mezi komplikovanější makroekonomické partie a z časových důvodů jim nemůže být věnován dostatečný prostor v povinných předmětech.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady


Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zkouška: Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • BLAUG, M. Economic Theory in Retrospect. Cambridge University Press. Cambridge, 2003. ISBN 0-521-57701-2.
  • HOLMAN, R., et al. Dějiny ekonomického myšlení. C.H. Beck. Praha, 2017. ISBN 978-80-7400-641-8.
  • SIRŮČEK, P., et al. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Melandrium. Slaný, 2007. ISBN 978-80-86175-03-4.
  • SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. Havlíček Brain Team. Slaný, 2010. ISBN 978-80-87109-21.
  • VOLEJNÍKOVÁ, J. Moderní kompendium ekonomických teorií. Od antických zdrojů až po 3. tisíciletí. Profess Consulting. Praha, 2005. ISBN 80-7259-020-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr