Předmět: Ekonomie

« Zpět
Název předmětu Ekonomie
Kód předmětu KEK/EK*S
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Tržní mechanismus a jeho fungování 2. Elasticita poptávky a nabídky, tržní rovnováha 3. Teorie užitku a chování spotřebitele 4. Teorie výroby a mezního produktu, izokvantová analýza 5. Analýza nákladů 6. Dokonalá konkurence 7. Nedokonalá konkurence 8. Trh práce a odbory 9. Makroekonomické výstupy, ukazatele ekonomické výkonnosti 10. Spotřeba, úspory, investice 11. Peníze, měna, inflace 12. Nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti a Phillipsova křivka 13. Ekonomický růst a hospodářský cyklus 14. Monetární a fiskální politika

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Základy ekonomie je kurz určený pro studenty prezenčního i kombinovaného studia Strojní fakulty TU v Liberci v rozsahu jednoho semestru. Vychází z nutnosti zvládnutí ekonomického myšlení a základní ekonomické terminologie technicky orientovanými odborníky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Všeobecné znalosti v rozsahu středoškolského studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

ústní zkouška
Doporučená literatura
  • MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie. Základní kurz. 9. vydání, 2007. Praha, 2007. ISBN 80-86175-41-3.
  • Mankiw N.G. Zásady ekonomie Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, Praha 1991 Frank R.H.: Mikroekonomie a chování. Nakladatelství Svoboda, Praha 1995 Fuchs K., Tuleja P.: Základy ekonomie. Ekopress, Praha 2003 Helísek M.: Makroekonomie. Základní kurs. Melandrium, Slaný 2000 Macáková L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. Melandrium, Slaný 2002. Grada Publishing, Praha, 1999.
  • PAVELKA, T. Makroekonomie. Základní kurz. 3. vydání, 2007. Praha, 2007. ISBN 978-80-86175-58-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní