Předmět: Globalizační a integrační procesy

« Zpět
Název předmětu Globalizační a integrační procesy
Kód předmětu KEK/GIPR
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Globalizace, její úrovně, vývoj a tendence. Ekonomické rozměr globalizace. Technologický rozměr globalizace. Sociální souvislosti globalizace. Politické důsledky globalizace. 2. Specifické projevy globalizace. Nerovnoměrný vývoj ve světové ekonomice. Vznik, šíření a důsledky finančních krizí. Působení nadnárodních korporací ve světové ekonomice. 3. Globální problémy. Klasifikace, vzájemné souvislosti a hierarchie globálních problémů. Inter-sociální globální problémy. Přírodně-sociální globální problémy. Environmentální strategie OSN, OECD, EU, národních států. 4. Mezinárodní ekonomická integrace. Integrační x diferenciační procesy. Typy integrace, druhy integrace. Významné integrace v historii. 5. Teorie ekonomické integrace. Ekonomie preferenční liberalizace, velikost trhu a úspory z rozsahu. Růstové efekty integračních procesů - střednědobé a dlouhodobé růstové efekty. Evropská ekonomická integrace 6. Teorie regionální integrace. Region, motivy regionální integrace. Pozitivní a negativní faktory regionalismu. Regionální seskupení ve světové ekonomice. 7. Teorie měnové integrace. Teorie optimálních měnových oblastí (OCA). Hypotéza endogenity kritérií OCA. Měnová unie - asymetrické šoky, synchronizace hospodářských cyklů, makroekonomické nerovnováhy. Evropská měnová integrace 8. Postavení Evropské unie v prostředí globalizované světové ekonomiky. Současné principy a fungování Evropské unie. Evropská unie a světový obchod. Konkurenceschopnost Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s limity, možnostmi a dopady globalizačních a integračních procesů včetně jejich teoretického zarámování. Pozornost bude věnována specifickým projevům globalizace v rámci světového systému a globálním problémům. Podstata a realizace rozšiřování a prohlubování integrační spolupráce bude konkrétně aplikována na příkladu evropské integrace v realitě existence Evropské unie v prostředí globalizované světové ekonomiky.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zkouška: V rámci ústní zkoušky musí studenti prostřednictvím odpovědi na taženou otázku interpretovat znalosti z daného tématu, prokázat pochopení podstaty problému a vzájemných souvislostí.
Doporučená literatura
  • BALDWIN, R. E. a CH. WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Grada Publishing. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8.
  • BEDNÁŘOVÁ, P. Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU v souvislosti s integračními a globalizačními procesy. Technická univerzita v Liberci. Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-298-3.
  • FOJTÍKOVÁ, L., et al. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. VŠB-TU Ostrava. Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3333-0.
  • JENÍČEK, V. a J. FOLTÝN. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. C.H. Beck. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-326-4.
  • JIRÁNKOVÁ, M. Národní státy v globálních ekonomických procesech. Professional Publishnig. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-025-6.
  • KUNEŠOVÁ, H., et al. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. C.H. Beck. Praha, 2015. ISBN 978-80-7400-502-2.
  • RITZER, G. a P. DEAN. Globalization: a Basic Text. Wiley-Blackwell. Chichester, 2015. ISBN 978-1-118-68712-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr