Předmět: Mezinárodní ekonomie

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní ekonomie
Kód předmětu KEK/ME
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šimanová Jana, Ing. Ph.D.
 • Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Mezinárodní obchod v teoretických souvislostech a. Makroekonomie otevřené ekonomiky, význam zahraničního obchodu. b. Cla, kvóty a další překážky mezinárodního obchodu, obchodní politika státu. c. Proces odstraňování překážek mezinárodního obchodu. 2. Měnové kurzy a devizový trh a. Devizový trh a jeho rovnováha, nominální kurz, reálný kurz, efektivní kurz. b. Kurzové režimy (čistý floating, řízený floating, pevný kurz a další). c. Zákon jediné ceny, parita kupní síly, parita úrokových sazeb, mezinárodní Fisherův efekt. d. Monetární politika v otevřené ekonomice. 3. Vnější ekonomické transakce z pohledu platební bilance a. Struktura platební bilance, účtování na platební bilanci, zahraniční dluh. b. Vyrovnávací mechanismy platební bilance (kurzové a cenové). 4. Vývoj a současnost mezinárodních měnových systémů a. Zlatý standard, brettonwoodský a postbrettonwoodský systém, Mezinárodní měnový fond. b. Evropský měnový systém a eurozóna. 5. Vývojové procesy a tendence ve světové ekonomice a. Proces globalizace, faktory, trendy, dopady, pohyby výrobních faktorů. b. Mezinárodní integrace, příčiny, typy, formy, efekty, teorie integračních procesů. Semináře (témata): 1. Makroekonomie otevřené ekonomiky. 2. Cla a jiné překážky mezinárodního obchodu. 3. Gravitační model mezinárodního obchodu. 4. Nominální kurz, reálný kurz, efektivní kurz. 5. Kurzové režimy. 6. Parita kupní síly. 7. Monetární politika v otevřené ekonomice. 8. Účtování na platební bilanci. 9. Vyrovnávací procesy platební bilance. 10. Mezinárodní měnové systémy. 11. Pohyby výrobních faktorů. 12. Globalizace a integrace.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová konzultace, Přednáška, Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 7 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je podat přehled o základních pojmech, konceptech, kategoriích a vztazích národní ekonomiky se světovým hospodářstvím v širších souvislostech. Umožňuje studentům pochopit problémy mezinárodních hospodářských vztahů národních ekonomik a rozvíjí kritické ekonomické myšlení studentů. Výklad se věnuje významu mezinárodního obchodu, překážkám volnému obchodu, pohybu výrobních faktorů, roli měnových kurzů, vnější ekonomické rovnováze, mezinárodním měnovým systémům i dopadům integračních a globalizačních tendencí v mezinárodním hospodářském prostředí.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Jsou předpokládány všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského studia. Předpokladem je též absolvování předmětů Mikroekonomie I, Makroekonomie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace skupinové práce, Test

Zápočet: Průběžná kontrola znalosti přednášené problematiky, hodnocené aktivity na cvičeních. Zkouška: Průběžný test a závěrečný test.
Doporučená literatura
 • CIHELKOVÁ, E., J. FRAIT, F. VARADZIN a kol. Mezinárodní ekonomie II. Praha, 2008. ISBN 978 80 7400 054 6.
 • DICKEN, P. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. 17th Ed. New York, USA, 2015. ISBN 978-1-462-51955-2.
 • KRUGMAN, P. R., M. OBSTFELD, and M. J. MERLITZ. International Economics: Theory and Policy. 11th Ed. Boston, USA, 2014. ISBN 978-1-292-21487-0.
 • MAJEROVÁ, I. Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi. Brno, 2011. ISBN 978-80-2513-421-4.
 • NEUMANN, P., P. ŽAMBERSKÝ a M. JIRÁNKOVÁ. Mezinárodní ekonomie. Grada Publishing. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3276-3.
 • SOUKUP, A. Mezinárodní ekonomie. 2. vyd. Plzeň, 2012. ISBN 978-80-7380-392-6.
 • van MARREWIJK, C. International Economics: Theory, Application, and Policy. New York, USA, 2012. ISBN 978-0-199-56709-6.
 • VARADZIN, F. Mezinárodní ekonomie (teorie světového hospodářství). Průhonice, 2013. ISBN 978-80-7431-116-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr