Předmět: Technická zařízení budov

« Zpět
Název předmětu Technická zařízení budov
Kód předmětu KEZ/TZAB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Müller Miloš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Venkovní a vnitřní prostředí budov 2. Výpočet tepelných ztrát - výpočet tepelného výkonu 3. Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 4. Větrání - bilance větraného prostoru, nucené a přirozené větrání 5. Větrání - prvky větracích zařízení a jejich aerodynamické vlastnosti 6. Klimatizace - základní úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních 7. Klimatizace - návrh klimatizace pro letní a zimní extrém 8. Klimatizace - návrh vzduchovodů pro klimatizaci 9. Klimatizace - prvky klimatizačních zařízení a jejich dimenzování 10. Vytápění - převážně konvektivní a převážně sálavé otopné soustavy, potrubní sítě 11. Vytápění - základní typy otopných soustav a jejich vlastnosti 12. Vytápění - prvky otopných soustav a jejich návrh 13. Vytápění - teplovzdušné vytápění 14. Zdroje tepla a chladu pro vytápěcí a klimatizačních zařízení

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základy návrhů větracích, klimatizačních zařízení. Jedná se o definici parametrů určujících mikroklima budov, tepelné vlastnosti staveb, výpočet tepelné zátěže budov, základní výpočty úprav vzduchu pro klimatizaci, návrhy potrubních sítí pro distribuci vzduchu, principy filtrace vzduchu, prvky větracích a klimatizačních zařízení, zdroje chladu a tepla pro klimatizaci, klimatizační systémy, principy zpětného získávání tepla. Předmět také seznamuje studenty s postupy návrhů a výpočtů základních typů vytápěcích systémů, jejich komponent včetně vybraných zdrojů pro vytápění a dále s návrhy systému teplovzdušného vytápění.
Absolvováním předmětu studenti získají všeobecný přehled o problematice technických zařízení budov a naučí se základům návrhu těchto zařízení. Znalosti využijí v širokém spektru technických profesí souvisejících s kvalitou vnitřního prostředí (vytápění, větrání, klimatizace) a energetickými úsporami v budovách (měření a regulace, energetický audit).
Předpoklady
Základy termodynamiky, základy mechaniky tekutin.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce. Zkouška: Správné zodpovězení zadaných otázek (písemná forma).
Doporučená literatura
  • ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: 2018.
  • ČSN EN 15 665 Větrání budov - Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov: 2009.
  • ČSN 730548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů: 1986..
  • Bystřický, V., Pokorný, A. Technická zařízení budov - A. Praha: ČVUT, 2003..
  • Bystřický, V., Pokorný, A. Technická zařízení budov - B. Praha: ČVUT, 2003..
  • Nový, R. a kol. Technika prostředí. 2. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. 267 s. ISBN 80-01-03492..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr