Předmět: Laboratoř fyziky

« Zpět
Název předmětu Laboratoř fyziky
Kód předmětu KFY/FLS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kunc Štěpán, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Měření a metrologie, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy, praktické pokyny pro měření a jeho zpracování, vedení pracovních sešitů, zásady vypracování referátů. Měření fyzikálních veličin, základní metody měření, chyby měření, opakovaná měření, systematické chyby, hromadění chyb, relativní chyby. Zpracování naměřených hodnot, numerické metody (interval spolehlivosti, činitel spolehlivosti, regresní analýza), grafické metody (interpolace, grafická derivace, zásady zpracování grafů). Měření hmotnosti a jeho vyhodnocení včetně chyby měření. Měření úloh frontálních a pro dvojice: Studium harmonického pohybu na pružině. Měření plošného obsahu. Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek. Měření ohniskových vzdáleností tenkých čoček. Rychlostní rozdělení elektronů a charakteristika vakuové diody. Měření rychlosti zvuku a ultrazvuku. Měření rezistance. Závislost rezistance kovů a polovodičů na teplotě. Měření modulu pružnosti v tahu z průhybu. Studium optických spekter ohybovou mřížkou. Vlastnosti feromagnetické látky. Měření momentu setrvačnosti. Hustota pevných látek.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Fyzikální veličiny, metody měření. Příprava experimentu, zpracování experimentálních dat. Vyhodnocení experimentu. Měření v mechanice, akustice, termodynamice, elektřině, magnetizmu a optice.
Studenti se seznámí se základy experimentálních měření ve fyzice.
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Absolvování předepsaných úloh, odevzdání příslušného počtu vyhovujících referátů a uspokojivé výsledky průběžné kontroly..
Doporučená literatura
  • Brož,J. a kol. Základy fyzikálních měření II.. Praha: SPN, 1974.
  • Brož,J. a kol. Základy fyzikálních měření I.. Praha: SPN, 1983.
  • Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TUL, 2005. ISBN 80-7372-009-4.
  • Kopal, A. a kol. Fyzika I.. Liberec: TUL, 2009. ISBN 978-80-7372-477-1.
  • Mádr,V., Knejzlík,J., Kopečný,J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991. ISBN 80-03-00266-4.
  • Machonský,L., Burianová, L., Čmelík,M. Fyzikální laboratoře. Liberec: TUL, 2007. ISBN 978-80-7372-176-3.
  • Wagner, J., Kopal, A. Fyzika II. 2. vydání. Liberec: TUL, 1995. ISBN 80-7083-118-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní