Předmět: Fyzika I

« Zpět
Název předmětu Fyzika I
Kód předmětu KFY/FYI-P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Erhart Jiří, prof. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod. Fyzikální metody, fyzikální veličiny, mezinárodní soustava jednotek, základy vektorového počtu. 2. Kinematika hmotného bodu. Vztažná soustava, poloha, trajektorie, průměrná rychlost, okamžitá rychlost. 3. Zrychlení hmotného bodu, pohyb rovnoměrný přímočarý, rovnoměrně zrychlený přímočarý, nerovnoměrný a rovnoměrný po kružnici. 4. Dynamika hmotného bodu. Síla, první pohybový zákon, hybnost, druhý pohybový zákon, impuls síly. 5. Třetí pohybový zákon, pohybová rovnice, tíhová, třecí, dostředivá a odstředivá síla, Galileiho transformace, pohyb v neinerciální vztažné soustavě. 6. Práce a energie. Práce síly, výkon, účinnost, kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie. 7. Dynamika soustavy hmotných bodů. První věta impulsová, zákon zachování hybnosti, moment síly a moment hybnosti. 8. Hmotný střed a těžiště, druhá věta impulsová, zákon zachování momentu hybnosti. 9. Mechanika tuhého tělesa. Hmotný střed tělesa, translační a rotační pohyb tuhého tělesa, moment setrvačnosti tělesa, moment hybnosti, pohybová rovnice pro rotační pohyb, práce a výkon při otáčení, dvojice sil, rovnováha tuhého tělesa. 10. Pevná tělesa. Deformace pevného tělesa, ráz těles. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, intenzita gravitačního pole, gravitační pole Země. 11. Práce a potenciální energie v gravitačním poli, potenciál gravitačního pole. Volné netlumené kmity. Dynamika kmitání. 12. Kinematika kmitání, energie při kmitání. Kyvadla. Fyzické a matematické kyvadlo. 13. Skládání kmitů. Skládání kmitů stejné frekvence, vektorové znázornění kmitání, skládání kmitů různé frekvence. 14. Volné tlumené kmity. Pohybová rovnice. Vynucené kmity. Pohybová rovnice, rezonance.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Fyzikální metody, fyzikální veličiny, kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, práce a energie, dynamika soustavy hmotných bodů, mechanika tuhého tělesa, pevná tělesa, gravitační pole, kmitání
Základní znalosti z fyziky.
Předpoklady
Znalosti základů diferenciálního a integrálního počtu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zkouška je písemná, požaduje se znalost řešení příkladů ze cvičení a odpřednášené látky
Doporučená literatura
  • Halliday D., Resnick R., Walker J. Fyzika, část 1 a 2. VUTIUM Brno a PROMETHEUS Praha, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
  • HORÁK, Z., KRUPKA, F. Fyzika, Sv. 1 a 2. SNTL Praha, 1976.
  • KOPAL, A. a kol. Příklady z fyziky I.. Liberec: TUL, 2008. ISBN 80-7083-804-3.
  • SAMEK, L., ČERNÝ, F. Fyzika v příkladech. Mechanika. Praha: Academia, 2014.
  • SLAVÍK, J.B. a kolektiv. Základy fysiky I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní