Předmět: Fyzika II

« Zpět
Název předmětu Fyzika II
Kód předmětu KFY/FYIIP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šulc Miroslav, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vlnění. Vlnová rovnice, harmonické vlnění, superpozice vlnění, stojaté vlnění, vlnění v omezeném prostředí, šíření vln v prostoru. 2. Energie vlnění, Dopplerův jev. Akustika. Molekulová fyzika. Úvod, látkové množství. 3. Termodynamika. Vnitřní energie, teplo, teplota, stavová rovnice, kinetická teorie plynů. 4. Základní stavové změny: změna izochorická, izobarická, izotermická, adiabatická a polytropická. Elektřina a magnetismus. Úvod, el. náboj. 5. El. proud. Proudová hustota, zdroje a spotřebiče el. energie, napětí, el. odpor, Ohmův zákon, el. obvody, 1. a 2. Kirchhoffův zákon, technický zdroj el. energie, zapojování rezistorů, měření napětí a proudu. 6. Elektrické pole. Coulombův zákon, intenzita el. pole, Gaussova věta, práce v el. poli, el. potenciál, el. dipól, vodiče v el. poli, kapacita vodiče, kondenzátory. 7. Dielektrikum v el. poli, energie el. pole. Magnetické pole. Lorentzova síla, mg. indukce, mg. indukční čáry, mg. indukční tok, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon. 8. Zákon celkového proudu, vlastní indukčnost, Ampérova síla, smyčka v mg. poli, látky v mg. poli, intenzita mg. pole, látky diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické. 9. Elektromagnetická indukce, vlastní indukce, vzájemná indukčnost, energie mg. pole. Vedení el. proudu v látkách. Vedení el. proudu v kovech a v kapalinách. 10. Vedení el. proudu v plynech a ve vakuu. Elektromagnetické vlnění. Vlnová optika. Vlnové vlastnosti světla, odraz a lom světla, disperze světla, interference světla. 11. Ohyb světla, polarizace světla. Geometrická optika. Zobrazení odrazem a lomem na kulové ploše, tenká čočka. 12. Fyzikální optika. Spektrum elmg. záření, radiometrické veličiny, fotometrie, absorpce záření, spektroskopie, infračervené záření, světelné zdroje, ultrafialové záření, rentgenové záření, záření gama. 13. Kvantová optika. Planckův vyzařovací zákon, fotoelektrický jev, obrácený fotoelektrický jev. Atomová fyzika. Úvod, Rutherfordův a Bohrův model atomu vodíku, stimulované záření. 14. Atomové jádro. Přeměnový zákon, detektory jaderného záření, absorpce jaderného záření, vazebná energie jádra. Kvantová mechanika. Vlnová povaha částic, Schrödingerova rovnice, atom vodíku, atomy s více elektrony.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vlnění, akustika, molekulová fyzika, termodynamika, elektrický proud, elektrické pole, magnetické pole, vedení elektrického proudu v látkách, elektromagnetické vlnění, vlnová optika, geometrická optika, fyzikální optika, kvantová optika, atomová fyzika, atomové jádro, úvod do kvantové mechaniky.
Základní znalosti z fyziky.
Předpoklady
Znalosti základů diferenciálního a integrálního počtu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zkouška je písemná, požaduje se znalost řešení příkladů ze cvičení a odpřednášené látky.
Doporučená literatura
  • HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fyzika, část 2 - 5. Brno: VUTIUM, 2000.
  • HORÁK, Z., KRUPKA, F. Fyzika, svazek 2. Praha: SNTL, 1976.
  • KLIMEŠ, B. a kol. Základy fyziky II.. Academia Praha, 1972.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní