Předmět: Úvod do studia fyziky

« Zpět
Název předmětu Úvod do studia fyziky
Kód předmětu KFY/UFY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hejsková Pavlína, Mgr. PhD.
Obsah předmětu
Fyzikální veličiny a jednotky, symboly ve fyzice. Vektory a skaláry ve fyzice. Síly. Pohyb a pohyb v homogenním poli. Zákony ve fyzice. Energie a její druhy. Pole. Struktura látek. Funkce ve fyzice. Derivace a její využití ve fyzice. Integrály ve fyzice. Fyzika na základě vnímání lidskými smysly. Fyzika v běžném životě.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz zavádí fyzikální veličiny a jednotky, formuluje základní fyzikální zákony a rozvíjí fyzikální myšlení. Obsahuje mechaniku hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa.
Zvládnutí základů fyziky ve vybraném rozsahu.
Předpoklady
Základní znalosti z matematiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Prezenční výuka: Zápočet - úspěšné absolvování testů, aktivní účast na cvičeních minimálně 80%, domácí úkoly Zkouška - písemná 5-8 úloh a ústní, požadována je znalost odpřednášené látky odpovídající závěrečným otázkám u přednášek Distanční výuka: Zápočet - úspěšné absolvování testů, aktivní účast na on-line cvičeních minimálně 80%, domácí úkoly odevzdané on-line Zkouška - on-line test 5-8 úloh a odevzdání seminární práce podle požadavků odpovídající odpřednášené látce a odpovídající závěrečným otázkám u jednotlivých přednášek
Doporučená literatura
 • BURIANOVÁ, L. a kol. Mechanika. Příklady. Liberec: TUL, 2017. ISBN 978-80-7494-341-6.
 • FO. Studijní texty pro fyzikální olympiádu.
 • HALLIDAY, David et al. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2013. ISBN 978-80-214-4123-1.
 • Hrubý Dag, Kubát Josef. Matematika pro gymnázia, Diferenciální a integrální počet. Prometheus Praha, 1997. ISBN 978-80-7196-363-9.
 • Kolektiv autorů. Základy fyziky I. Příklady. Liberec: TUL, 2016. ISBN 978-80-7494-188-7.
 • Kolektiv autorů. Základy fyziky I. Liberec: TUL, 2013. ISBN 978-80-7372-996-7.
 • KVASNICA, J. a kol. Mechanika. 2. vydání.. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1268-0.
 • MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. a kol. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Praha: Prometheus, 1999. ISBN 80-71-98-151-5.
 • SAMEK, L., ČERNÝ, F. Fyzika v příkladech. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2319-3.
 • Svoboda Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. ISBN 978-80-7196-438-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr