Předmět: Geografické informační systémy

« Zpět
Název předmětu Geografické informační systémy
Kód předmětu KIN/GSN-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Komárková Jitka, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Geografické informační systémy. Prostorové jevy a objekty a jejich modelování (reprezentace). Prostorové analýzy - vymezení, definice, historie, cíle, klasifikace používaných metod. Vybrané metody prostorových analýz (síťová analýza, mapová algebra, vzdálenostní analýzy, dotazy na databázi, prostorové kombinace objektů - topologická překrytí, prostorové statistické metody). Vizualizační metody. Architektura současných GIS.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými základy vybraných metod prostorových analýz, s teoretickými poznatky a postupy návrhu a využívání geografických informačních systémů (GIS) a s možnostmi jejich využití.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na seminářích je povinná. Pro absolvování předmětu je nutné vypracovat a v rámci semináře prezentovat semestrální práci na jedno ze zadaných témat. Zároveň je nutná aktivní účast na závěrečném semináři.
Doporučená literatura
 • ALLEN, D. W. GIS tutorial 2 for ArcGIS 10: Spatial analysis workbook.. Redlands: ESRI Press, 2011.
 • CLARKE, K. C., PARKS, B.O., CRANE, M. P. Geographic Information Systems and Environmental Modeling.. Upper Sadle River, 2002.
 • HORÁK, J. Prostorová analýza dat.. Ostrava, 2002.
 • KOMÁRKOVÁ, J. a kol. Použitelnost aplikací pro podporu řešení prostorově orientovaných problémů.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011.
 • KONECNY, G. Geoinformation: remote sensing, photogrammetry and geographic information systems.. London, 2003. ISBN 0-415-23795-5.
 • LONGLEY, P. A. et al. Geographic information systems and science. 3rd ed.. Hoboken John Wiley & Sons, 2011.
 • ROBINSON, A. H. Elements of Cartography. 1995.
 • SLOCUM, T. A. Thematic cartography and geovisualization.. Upper Saddle River: Pearson Education, 2009.
 • SUGUMARAN, R. Spatial decision support systems principles and practices.. Boca Raton CRC Press/Taylor & Francis, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -