Předmět: Počítače I

« Zpět
Název předmětu Počítače I
Kód předmětu KIN/PCN1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nejedlová Dana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Počítačová reprezentace celých čísel. 2. Počítačová reprezentace reálných čísel a znaků. 3. Algoritmizace úloh. 4. Základní prvky algoritmu. 5. Efektivita algoritmů demonstrovaná na vyhledávání údajů. 6. Asymptotická analýza algoritmů demonstrovaná na třídění údajů. 7. Algoritmy polynomiální a nepolynomiální. Složitost typických úloh. 8. Úlohy polynomiální, NP, NP-úplné a NP-těžké. 9. Implementace jako vztah mezi SW a HW - základní pojmy. 10. Programovací jazyky. 11. Datové struktury. 12. Dynamické datové struktury. Soubory. 13. Rekurzívní algoritmy a jejich efektivita. 14. Nejdůležitější informace ze studentských referátů do teoretického testu v předmětu Počítače II. Cvičení 1. MS Excel: formátování, řady, zámek, komentář, hypertextové odkazy, vzorce, grafy. 2. MS Excel: absolutní a relativní adresování ve vzorcích, funkce KDYŽ a SVYHLEDAT. 3. MS Excel: práce s velkými seznamy, jejich řazení a filtrování. 4. MS Excel: kontingenční tabulka. 5. MS Excel: Hledání řešení a Řešitel aplikovaný na plánování výroby a dopravní úlohu. 6. MS Excel: příprava na test. 7. MS Excel: test. 8. MS Word: styly, tvorba velkých dokumentů, oddíly. 9. MS Word: víceúrovňové číslování kapitol, vkládání grafů, tabulky, rovnice, křížový odkaz, obsah. 10. MS Excel: řešení různých typů úloh pomocí nástroje Řešitel. 11. MS Excel: ověření dat a podmíněné formátování. 12. MS Excel: maticové vzorce, názvy oblastí buněk. 13. MS Excel: dynamická kontingenční tabulka a histogram maticovými vzorci a doplněk Analytické nástroje. 14. MS Excel: funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ ve spolupráci s maticovými vzorci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Rozvinout u studentů analytické myšlení a schopnosti samostatně rozhodovat na základě získaných informací, naučit je samostatně řešit problémy s využitím počítače a poskytnout potřebnou průpravu pro tvorbu vlastních počítačových programů v libovolném programovacím jazyce. Hlavní pozornost je zaměřena na algoritmy, jejich strukturu a efektivitu. V praktické části kurzu se studenti naučí pracovat v prostředí Microsoft Office.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Základní dovednosti práce s počítačem Zkušenosti s textovým procesorem a tabulkovým procesorem

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej, Systematické pozorování studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních. 5-ti minutový nebo 2 stránkový referát z libovolné oblasti informatiky. Praktický test práce v tabulkovém procesoru MS Excel.
Doporučená literatura
  • BROOKSHEAR, G., BRYLOW, D. Computer Science: An Overview (12th Edition). Pearson, 2014. ISBN 978-0133760064.
  • GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P. Podniková informatika. Grada, 2006. ISBN 80-247-1278-4.
  • MAŘÍK, V., ŠTEPÁNKOVÁ, O., LAŽANSKÝ , J., kol. Umělá inteligence 3. díl. Academia Praha, 2003. ISBN 80-200-0472-6.
  • STAIR, R., REYNOLDS, G. Principles of Information Systems (12th Edition). Course Technology, 2015. ISBN 978-1285867168.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní