Předmět: Počítače II

« Zpět
Název předmětu Počítače II
Kód předmětu KIN/PCN2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nejedlová Dana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Objektový model jazyka VBA. Prvky programu v jazyce VBA. 2. Parametry procedur VBA. 3. Zachytávání běhových chyb. 4. Uživatelské formuláře UserForms. 5. Buňky v MS Excel. 6. Funkce - vestavěné (funkce listu, funkce z jazyka Visual Basic) a definované programátorem. 7. VBA v rámci MS Word. Integrace aplikací MS Office. Cvičení 1. Nahrávání maker a jejich spouštění. Vývojové prostředí VBA. 2. Objekt a jeho vlastnost, metoda a událost. Hierarchie objektů. 3. MsgBox, InputBox, řídící struktury, procedury, práce s nápovědou. 4. Sběr dat pomocí formulářů v MS Excel a MS Word. 5. Formuláře s ovládacími prvky ActiveX. 6. Formuláře UserForms. 7. Práce s buňkami MS Excel. 8. Uživatelsky definované funkce v MS Excel. 9. Vlastní doplňky v MS Excel. 10. VBA v MS Word. 11. Integrace MS Excel s MS Word pomocí automatizace OLE. 12. Příprava na test z programování v jazyce VBA. 13. Test z programování v jazyce VBA. 14. Prezentace projektů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Připravit studenty k samostatné práci v prostředí Microsoft Office s ohledem na následné uplatnění v ekonomických oblastech a se zaměřením na tvorbu vlastních aplikací. Konkrétně se studenti naučí makroprogramování v rámci MS Office, zejména MS Excel a MS Word.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Absolvování předmětu Počítače I
KIN/PCN1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních. Test z makroprogramování v MS Word a MS Excel. Vypracování a obhájení projektu využívajícího makroprogramování v MS Office. Úspěšné absolvování testu z teorie přednášené v předmětu Počítače I. Výsledná známka je výsledkem za předměty Počítače I a Počítače II.
Doporučená literatura
  • BREDEN, M., SCHWIMMER, M. Excel 2007 VBA: Velká kniha řešení. Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2698-1.
  • BULLEN, S., BOVEY, R., GREEN, J.:. Professional Excel Development: The Definitive Guide to Developing Applications Using Microsoft(R) Excel and VBA(R),. Addison-Wesley, 2005. ISBN 978-0-321-26250-6.
  • LAURENČÍK, M. Programování v Excelu 2010 a 2013. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5033-0.
  • MANSFIELD, R.:. Mastering VBA for Microsoft Office 2007. Indianapolis, Wiley Publishing, 2008. ISBN 978-0-470-27959-5.
  • MANSFIELD, R. Mastering VBA for Microsoft Office 2013 (1st Edition). Sybex, 2013. ISBN 978-1118695128.
  • WALKENBACH, J.:. Excel 2007 power programming with VBA. Wiley Publishing, Hoboken, 2007. ISBN 978-0-470-04401-8.
  • WEBB, J., SAUNDERS, S. Programming Excel with VBA and .NET. Sebastopol : O'Reilly, 2006. ISBN 978-0-596-00766-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní