Předmět: Základy multimédií

« Zpět
Název předmětu Základy multimédií
Kód předmětu KIN/PP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod, seznámení se s jednotlivými tématy 2. Základy práce s textem a efektivní použití grafiky v textu 3. Kategorie programů pro práci s grafikou 4. Zařízení pro digitalizaci 5. Digitální fotografie - výhody, omezení, oblasti použití 6. Zdroje rastrové grafiky, archivace a základní úpravy 7. Pokročilé úpravy rastrové grafiky 8. Vektorová grafika - oblasti využití, srovnání s rastrovou grafikou 9. Vektorová grafika - programy a techniky zpracování 10. Prostředky vizuální komunikace 11. Formy vizuální komunikace v závislosti na prostředcích 12. Práce na projektu 13. Práce na projektu 14. Prezentace projektu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou přípravy, zpracování a prezentace digitální grafiky. V rámci předmětu si studenti osvojí specifika a způsoby využití jednotlivých grafických formátů a získají základní návyky v práci s programovým vybavením pro jejich zpracování. Osvojí si základní způsoby práce v týmu i mezitýmovou spolupráci. Významným cílem je rovněž zdokonalení týmové prezentace projektů.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem, možnost pokračovat v předmětu Multimediální technologie.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

aktivní účast na cvičení min. 80%,vypracování semestrální práce a její prezentace.
Doporučená literatura
  • Adobe Photoshop CS6: oficiální výukový kurz. Brno, 2013. ISBN 978-80-251-3736-9.
  • AMBROSE, G.; HARRIS, P. Typografie - Grafický design.. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2967-8.
  • BARKER, Corey. Nejlepší triky pro Photoshop: [vhodné pro Photoshop CC, CS6 i CS5]. Brno, 2015. ISBN 978-80-251-4148-9.
  • Česko. Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2000.
  • DABNER, David, Sandra STEWART a Eric ZEMPOL. Škola grafického designu: principy a praxe grafiky. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-894-1.
  • GARDNER, Bill. Kniha logotypů: 2000 mezinárodních značek od uznávaných návrhářů.. Brno, 2013. ISBN 978-80-251-3734-5.
  • GLITSCHKA, Von. Vektory: základní výcvik. brno, 2015. ISBN 978-80-251-4129-8.
  • HASHIMOTO, A.; CLAYTON, M. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2166-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní