Předmět: Projektové řízení zavádění a inovací informačních systémů

« Zpět
Název předmětu Projektové řízení zavádění a inovací informačních systémů
Kód předmětu KIN/PRN-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývoj projektového řízení, modely a metody teorie grafů. 2. Modely a metody řízení projektů (metody CPM, PERT, CM/COST, GERT). 3. Teorie omezení. 4. Uplatnění agilních přístupů v projektovém řízení. 5. Model zralosti v projektovém řízení 6. Uplatnění agilních přístupů v projektovém řízení 7. Metody FME, Lautes Denken, TRIZ V rámci samostatné práce studentů bude zpracován návrh komunikace výstupů vlastních výzkumných aktivit, nebo případová studie komercionalizace vybraného výsledku VaV, který byl již zaveden jako inovace na trh. Obhajoba projektů bude součástí komisionální zkoušky z předmětu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s nejnovějšími trendy, praktickými zkušenostmi a teoretickými poznatky z oblasti uplatnění projektového řízení, jednotlivých metodik navrhování, plánování a řízení projektů v oblasti inovací informačních systémů. Studenti tak mohou uplatnit jednotlivé poznatky i v rámci vědeckého výzkumu doktorského studia. Absolvování předmětu umožní studentům věnovat se v rámci doktorského studia vědeckému výzkumu v oblastech inovací informačních systémů (se zaměřením na zvolený obor studia) a získat schopnost samostatné i týmové vědecké práce s cílem dosažení zpracování a publikování původních vědeckých výsledků.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Zpracování a úspěšné obhájení projektu

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Vypracování projektu a jeho úspěšná prezentace.
Doporučená literatura
  • BASL, J. Teorie omezení. 1. vyd.. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0613-X.
  • DALKIR, K. Knowledge Management in Theory and Practice. 2nd ed.. Cambridge: MIT Press, 2011. ISBN 978-0262015080.
  • DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. 1. vyd.. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-17-7.
  • KERZNER, H. Project management: A systems approach to planning, scheduling and controlling, 1st ed.. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-27870-3.
  • SCHWABER, K. Agile project management with Scrum. 1st ed.. Washington: Microsoft Press, 2009. ISBN 0-7356-1993-X.
  • TIDD, J. and J. BESSANT. Management Innovation (Integrating Technological, Market and Organizational Change). 4th ed.. West Sussex: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-99810-6.
  • TIDD, J., J. BESSANT a K. PAVITT. Řízení inovací: zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -