Předmět: Vybrané problémy řízení soudobé veřejné správy

« Zpět
Název předmětu Vybrané problémy řízení soudobé veřejné správy
Kód předmětu KIN/RVS-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lacina Karel, prof. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
1. "Evropský správní prostor - celokontinentální rámec úsilí o zkvalitňování systémů řízení soudobé veřejné správy " - Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. : 6 hodin dotace 2. Reformy veřejné správy v zemích evropského kontinentu a Severní Ameriky - východisko pro formování účinných systémů jejího řízení na úrovni národních států- Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. : 2 hodiny dotace 3. New Public Management - moderní pojetí řízení správních činností "- Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.: 2 hodiny dotace 4. Přínos regionálního managementu a regionálního marketingu ke zkvalitňování soudobých systémů řízení veřejné správy " - Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.: 2 hodiny dotace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Evropský správní prostor - celokontinentální rámec úsilí o zkvalitňování systémů řízení soudobé veřejné správy Reformy veřejné správy v zemích evropského kontinentu a Severní Ameriky - východisko pro formování účinných systémů jejího řízení na úrovni národních států New Public Management - moderní pojetí řízení správních činností Přínos regionálního managementu a regionálního marketingu ke zkvalitňování soudobých systémů řízení veřejné správy
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Vypracování eseje v rozsahu do 20 stran a její obhajoba
Doporučená literatura
  • HEADY F. Administration : A Comparative Perspective. Sixth Edition. New York, 2001.
  • VASU M. L., STEWART D.W., GARDIN G.D. Organizational Behavior and Public Management , Third Edition.. New York, 1998.
  • VIGONA E. Public Administration : An Interdisciplinary Critical Analysis. New York, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr