Předmět: Diplomový seminář I

« Zpět
Název předmětu Diplomový seminář I
Kód předmětu KIN/S1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Volba a zpřesnění tématu diplomové práce, obsahové náležitosti práce, požadavky na zpracování. 2. Orientace v informačních zdrojích. 3. Návrh struktury práce. 4. Stanovení hlavních a dílčích cílů (hypotéz) práce. 5. Formální úprava práce. 6. Citování literatury. 7. Harmonogram zpracování diplomové práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Domácí příprava na výuku - 3 hodiny za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je systematická příprava směřující k vypracování diplomové práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Příprava podkladů a materiálů pro diplomovou práci po formální stránce.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutná aktivní spolupráce s vedoucím a konzultantem závěrečné práce. Dále se předkládá dodržování stanoveného harmonogramu pro odevzdání zpracovaných materiálů a účast na úvodní přednášce (zásady psaní odborného textu, metody vědecké práce, informační zdroje a citační etika).
Doporučená literatura
  • BUI, Y. How to Write a Master's Thesis. Thousand Oaks, 2009. ISBN 978-1412957106.
  • ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Třídící znak 01 0197. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
  • ČSN ISO 7144:1986. Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Třídící znak 01 0161. Praha: Český normalizační institut, 1997-03-01.
  • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce.. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.
  • TICHÁ, M., et al. Průvodce psaním závěrečných prací (nejenom pro ekonomy). Ostrava: Institut vzdělávání SOKRATES, 2013. ISBN 978-80-86572-77-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr