Předmět: Systémová analýza a návrh systémů

« Zpět
Název předmětu Systémová analýza a návrh systémů
Kód předmětu KIN/SAN-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabý Antonín, prof. RNDr. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Seznámení se základními přístupy k obsahu systémové analýzy a základními systémovými pojmy. Typologie a identifikace systémů. Typové úlohy systémové analýzy. Cílové chování, genetický kód, architektura systémů. Základní poznatky z kybernetiky, otázky stability a spolehlivosti systémů. Přehled a vývoj metod softwarového a systémového inženýrství. Přehled hlavních principů projektování informačních systémů. Přehled hlavních metodik softwarového inženýrství, strukturované a objektově-orientované metodiky, klasické a agilní metodiky. Konkrétní metodiky, jejich nástroje a základní rysy. Strukturovaný versus objektový přístup k návrhu systému. Metamodelování, vztahy mezi pojmovými aparáty metodik. Notace, Unified Modeling Language (UML). CASE systémy. Řízení projektu - základní principy, nástroje. Analýza nákladů, časový harmonogram. Sestavení registru rizik. Prioritizace a etapizace výroby jednotlivých požadavků (modulů), Tvorba projektového plánu, testovacích scénářů, akceptačních kritérií zadavatele (pro závěrečnou akceptaci díla). Distribuované systémy, mobilní systémy, systémy pracující v reálném čase.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Podat přehled hlavních principů projektování informačního systému. Poskytnout hrubý přehled o metodikách software engineering a základní přehled o strukturovaných a objektově-orientovaných metodách, o jejich nástrojích a základních rysech. Na praktickém příkladu ukázat používání jednotlivých nástrojů za podpory produktu CASE (Computer Aided System Engineering) a týmovou práci ve vývoji programového vybavení s podporou nástroje MS Project (nástroj plánování a operativního řízení projektu) a tím vytvořit u studentů předpoklady pro řešení informatizačních projektů s využitím progresivních projekčních metod a prostředků.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta

Zpracování vybraného tématu ve formě projektu.
Doporučená literatura
  • Bell, M. Service-Oriented Modeling (SOA): Service Analysis, Design, and Architecture.. Wiley, 2008. ISBN 978-0470141113.
  • Dennis, A. , Haley Wixom, B. , Tegarden, D. Systems Analysis and Design with UML: An Object-Oriented Approach.. Wiley, 2004. ISBN 978-0471348061.
  • Dudorkin, J. Systémové inženýrství a rozhodování.. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN SBN 80-01-02737-6.
  • Ráček, J. Strukturovaná analýza systémů.. Brno, Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4190-0.
  • Slabý, A. a kol. Mobilita v podnikovém prostředí.. Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-094-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -