Předmět: Systémová analýza a projektování systémů

« Zpět
Název předmětu Systémová analýza a projektování systémů
Kód předmětu KIN/SAS-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabý Antonín, prof. RNDr. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Přehled vývoje metod softwarového a systémového inženýrství 2. Specifikace možných postupů v projektech, životní cyklus projektu 3. Fáze životního cyklu informačního systému, jejich náplň, pracovní metody, vzájemné vazby, dokumentace 4. Stručný přehled Yourdonovy strukturované metody (YSM) 5. Postup a nástroje YSM podrobně 6. Příklad návrhu systému metodou YSM 7. Strukturovaný versus objektový přístup k návrhu systému 8. Objektově orientované metody analýzy a návrhu IS (OOA/OOD) 9. Unified Modeling Language (UML) 10. Řízení projektu - základní principy, faktory, nástroje a jejich počítačová podpora 11. Softwarová podpora projektování IS - CASE 12. Související oblasti a trendy (BPR, metamodelování?)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Podat přehled hlavních principů projektování informačního systému. Poskytnout hrubý přehled o metodikách software engineering a základní přehled o strukturovaných a objektově-orientovaných metodách, o jejich nástrojích a základních rysech. Na praktickém příkladu ukázat používání jednotlivých nástrojů za podpory produktu CASE (Computer Aided System Engineering) a týmovou práci ve vývoji programového vybavení s podporou nástroje MS Project (nástroj plánování a operativního řízení projektu) a tím vytvořit u studentů předpoklady pro řešení informatizačních projektů s využitím progresivních projekčních metod a prostředků.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta

Zpracování a obhajoba seminární práce
Doporučená literatura
  • Drbal P. Objektově orientované metody analýzy a návrhu informačních systémů. VŠE, Praha, 1997.
  • Hausmann, O., Hojdar, M., Řepa, V. Řízení projektu informačního systému. VŠE Praha, 1997. ISBN 80-7079-248-5.
  • Řepa, V. a kol. Analýza a návrh informačních systémů. EkoPress, Praha, 1999. ISBN 80-86119-13-0.
  • Řepa, V., Chlapek D. Materiály ke strukturované analýze. VŠE Praha, 1997. ISBN 80-7079-260-4.
  • YOURDON, E. Modern Structured Analysis. Prentice Hall, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr