Předmět: Teorie zabezpečení informací a dat

« Zpět
Název předmětu Teorie zabezpečení informací a dat
Kód předmětu KIN/TZI-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čapek Jan, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Úvod do kryptologie, Shannonovo šifrování, Symetrické a asymetrické šifry, Vernamova a Hillova šifra, Veřejné a neveřejné klíče, Eliptické křivky, Certifikační autority, Bezpečný přenos dat, Kódování, Modely bezpečných systémů Bezpečnost dat v sítích, Firewally, Steganografie., Watermarking.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je osvojit si teoretické vědomosti o ochraně informací při jejich zpracování prostředky výpočetní techniky a jejich přenosech, orientovat se v různých opatřeních od organizačních po technická, včetně šifrování. Student bude schopen aplikovat metody bezpečnosti a ochrany informací v praxi specifických ekonomických subjektů, bude schopen volit vhodnou metodu bezpečnosti a ochrany informací v daném subjektu.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta

Student je veden k samostatné práci, kde poznatky získané studiem implantuje do své doktorské disertační práce. Student samostatně vyhledává problémy řešitelné metodami obsaženými v předmětu, presentuje dílčí a konečná řešení, získané poznatky obhajuje v odborné diskuzi a implementuje je do své závěrečné práce.
Doporučená literatura
  • BACARD, A. Computer Privacy Handbook. 1995.
  • BISHOP. M. Introduction to Computer Security. Addison Wesley, 2005.
  • HUNTER,J., H., D. Information Security Handbook. Springer Verlag, 2001.
  • LEIXNER,M. PC zálohování a archivace dat. Grada, 1993.
  • MENEZES A. J., OORSCHOT P. C., VANSTONE S. A. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 2001.
  • SCHNEIER, B. Applied Cryptography, Protocols, Algorithms and source code in C. John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1119096726.
  • STALLINGS, W. Cryptography and Network Security-principles and practices. Prentice Hall, 2005.
  • ZELENKA J., ČAPEK J., FRANCEK J., JANÁKOVÁ H. Ochrana dat. Kryptologie. Gaudeamus, Hradec Králové, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr