Předmět: Transfer znalostí a technologií

« Zpět
Název předmětu Transfer znalostí a technologií
Kód předmětu KIN/TZN-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Bureš Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA
Obsah předmětu
Po zakončení tohoto předmětu budou mít posluchači základní přehled v oblasti přenosu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou. Budou chápat význam využití vědeckých poznatků pro komerční aktivity a neustálého zavádění inovací pro konkurenceschopnost ekonomiky moderního státu a význam ochrany duševního vlastnictví při komerčním využití znalostí a technologií. Dále budou znát postupy nutné pro úspěšný přenos znalosti nebo technologie do komerční praxe a budou seznámeni s různými cestami interakce mezi akademickými a komerčními subjekty, inovačními scénami České republiky a EU, rolí inovačních center, kanceláří přenosu znalostí a technologií, podnikatelských inkubátorů a vědecko-technických parků v procesu přenosu a využití znalostí a technologií, základními principy a právními a ekonomickými rámci obchodních aktivit a základními cestami řízení a financování inovačních projektů. V rámci získaných znalostí budou posluchači zejména umět odhadnout své schopnosti a možnosti pro účast v procesu komerčního využití svých vědeckých poznatků a technologií, vyplnit ?Oznámení o objevu/vynálezu? a zahájit dialog s profesionály v oblasti přenosu znalostí a technologií s cílem komerční aplikace výsledků svých vědeckých a vývojových aktivit. Odborná literatura

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je poskytnout studentům základní přehled v oblasti přenosu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou, jenž jim perspektivně umožní komerční aplikaci výsledků svých vědeckých a vývojových aktivit.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta

Doporučená literatura
 • Bělohlávková V. 33 základních technik vyjednávání a argumentace. Computer Press, 2003.
 • Boer, P.F. Oceňování technologi.. Zoner Press, 2007.
 • Čada K., Knížek M. Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství.. ÚPV Praha, 2001.
 • Dobiáš, I. Vádemékum komercializace poznatků výzkumu vývoje.. Czech Knowledge Transfer Office při inženýrské akademii ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2008.
 • Halík, J. Stavba marketingového plánu.. seminář Nakladatelství Forum, 2008.
 • Ježek J. a kol. Prosazování práv z duševního vlastnictví ?Enforcement of Intellectual Property Rights?.. Phare, 2003.
 • Konečný a kol. Inovační centra.. Ostrava, 2001.
 • Kubíček, J., Svačina, P. Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování.. Technologické centrum AV ČR, 2006.
 • Mikuláštík, M. Komunikační dovednosti v praxi.. Praha, Grada Publishing, a.s., 2003.
 • Olivek D. Jak uspět při vyjednávání.. Computer Press, 2005.
 • Prokop, M. Jak napsat podnikatelský plán ? aneb kudy vede cesta k úspěchu.. CzechInvest, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -