Předmět: Úvod do multimediálních technologií

« Zpět
Název předmětu Úvod do multimediálních technologií
Kód předmětu KIN/UMMT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Úvod do problematiky multimédií - přehled aplikací, seznámení s možnostmi vybavení učebny. 2. Multimédia, polymédia, hypermédia, dimenze multimédií. 3. Rastrová grafika - základní funkce pro tvorbu bitmapové grafiky, globální úpravy rastrové grafiky a jejich principy, kreativní využití efektů v bitmapových editorech. 4. Vektorová grafika - seznámení s funkcemi aplikací pro tvorbu vektorové grafiky, porovnání s rastrovou grafikou, praktické příklady využití vektorové grafiky. 5. Grafika - exportní formáty, akviziční technika. 6. Animace - principy, společné atributy a rozdíly animací bitmapové a vektorové. 7. 3D grafika - animace 3D grafiky, rendering. 8. Zvuk - charakteristika, formáty, historický vývoj, wave editory a sekvencery, vstupní a výstupní formáty, základní akviziční technika, možnosti editace, mastering, exportní formáty. 9. Digitální video - principy a formáty videa, historický vývoj, akviziční technika a prezentační technika, praktické příklady editace videa, aplikace, kodeky, praktické příklady práce s videem. 10. Multimédia - interaktivní prvky, animace, zadání semestrálního projektu. 11. Návrh multimediálních produktů a aplikací. 12. Design a projektování multimediálních produktů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou přípravy, zpracování a prezentace digitálních multimédií. V rámci předmětu si studenti osvojí specifika a způsoby využití jednotlivých druhů multimédií a získají základní dovednosti pro práci s programovým vybavením pro jejich tvorbu a používání.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Zápočet: Aktivní účast na cvičení (minimálně 80 %), zpracování multimediálních projektů, vypracování semestrálního projektu a jeho prezentace.
Doporučená literatura
  • BERKA, Roman, František RUND, Libor HUSNÍK a Adam J. SPORKA. Multimédia I: základní výcvik. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05.
  • Česko. Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2000.
  • FAULKNER, Andrew, Conrad CHAVEZ, Libor HUSNÍK a Adam J. SPORKA. Adobe Photoshop CC: oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4741-2.
  • FREEMAN, Michael, Sandra STEWART, Eric ZEMPOL a Adam J. SPORKA. DSLR: naučte se používat digitální zrcadlovku. Brno: Zoner Press, 2012. ISBN 978-80-7413-191-2.
  • J. HARDER. Graphics and Multimedia for the Web with Adobe Creative Cloud: Navigating the Adobe Software Landscape. New Yor: APress, 2018. ISBN 978-1484238226.
  • JAGO, Maxim., Sandra STEWART, Eric ZEMPOL a Adam J. SPORKA. Adobe Premiere Pro CC: 2015 release. V Praze: Slovart. ISBN 978-013-4309-989.
  • LAJDAR, Milan. 333 tipů a triků pro digitální video: základní výcvik. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-802-5137-468.
  • SENIOR, Mike. Mixujeme hudbu v domácím studiu. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-802-5137-987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní