Předmět: Veřejná ekonomie a správa

« Zpět
Název předmětu Veřejná ekonomie a správa
Kód předmětu KIN/VES-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Provazníková Romana, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Vymezení veřejného sektoru ve smíšené ekonomice, přístupy k potřebnosti veřejného sektoru. Tržní selhání a důvody pro vládní intervence. Veřejné a smíšené statky a veřejná volba. Veřejné financování, rozpočtová soustava a veřejné rozpočty. Veřejné příjmy a veřejné výdaje. Typologie, struktura a vývojové tendence. Příčiny selhání veřejného sektoru. Efektivnost veřejného sektoru. Řízení veřejného sektoru. Úloha veřejné správy v řízení veřejného sektoru. Vztah státní správy a samosprávy, územní samospráva a její působnost v ČR, systém obcí. Úloha regionálního stupně veřejné správy a české kraje a regiony soudržnosti. Principy prostorové alokace příjmů a výdajů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit schopnosti kriticko-analytického ekonomického myšlení studentů a porozumění hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejné správy a jejího financování.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zkouška je kombinovaná, student odevzdá seminární práci na zadané téma, následně probíhá rozprava nad tématem a jsou položeny zkušební otázky.
Doporučená literatura
  • HENDRYCH, D. Správní věda ? Teorie veřejné správy. Praha: W. Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-458-1.
  • Ochrana, F., Pavel, J., Vítek, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance.. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3228-2.
  • Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe. 2. rozšířené vydání.. Praha: Grada Publishing,, 2009. ISBN 978-80-247-2789-9.
  • STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru, Vyd. 1.. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-454-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomická informatika (2014) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -