Předmět: Cvičení z matematiky 1

« Zpět
Název předmětu Cvičení z matematiky 1
Kód předmětu KMD/MC1-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Soudský Filip, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět Cvičení z matematiky 1 (MC1-M) si klade za cíl jednak vyrovnání vstupní úrovně znalostí matematiky u studentů při přechodu ze střední školy, jednak získání praktických dovedností při řešení příkladů souvisejících s látkou přednášenou v předmětu Matematika 1. Budou zadávány příklady a problémy tematicky související se studovaným oborem. Během semestru absolvují posluchači nejméně dva testy, jejichž úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro získání zápočtu. Náplň cvičení: 1. Důkazy a matematická logika. 2. Rovnice, nerovnice a elementární funkce. 3. Suprema a infima množin, limita posloupnosti. 4. Limity funkcí jedné reálné proměnné, pravidla pro počítání limit. 5. Derivace funkcí jedné proměnné. 6. Derivace vyšších řádů, věty o střední hodnotě, l'Hospitalovo pravidlo. 7. Vyšetřování průběhu funkce jedné proměnné, aplikace diferenciálního počtu. 8. Aplikace diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice a geometrii. 9. Základy lineární algebry, matice, řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminace. 10. Primitivní funkce, substituce, integrace "per partes". 11. Integrace racionálních funkcí a standardní substituce. 12. Určitý integrál, Riemannův integrál a jejich vztah. 13. Aplikace integrálního počtu ve fyzice a geometrii. 14. Rezerva, opakování probrané látky.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné a do základů lineární a Booleovy algebry.
Student zvládne diferenciální a integrální počet funkce jedné reálné proměnné, teorii umí využít při řešení praktických úloh (extrémy funkcí, vlastnosti spojitých funkcí na intervalu, základní metody integrace, aplikace určitého integrálu). Bude schopen řešit soustavy lineárních algebraických rovnic pomocí Gaussovy eliminace a počítat determinanty.
Předpoklady
Středoškolská matematika.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta, Písemná práce, Test

Zápočet: udělen za úspěšné absolvování předepsaných dvou hromadných zápočtových testů a za aktivní účast na cvičeních.
Doporučená literatura
 • Bittnerová, D. - Plačková, G.:. Louskáček 1, 2. (skriptum TUL). Liberec, 2013.
 • Brabec, J. - Martan, F. - Rozenský, Z.:. Matematická analýza I. Praha, SNTL, 1985.
 • Budinský, B., Charvát, J.:. Matematika 1 [skriptum ČVUT fakulta stavební]. Praha, 2000.
 • Černý, I. Úvod do inteligentního kalkulu. Praha, 2002.
 • Hardy, G. H. Course of Pure Mathematics. Courier Dover Publications, 2018. ISBN 9780486822358.
 • Mezník, I. , Karásek, J., Miklíček, J.:. Matematika I pro strojní fakulty. SNTL, Praha, 1992.
 • Nekvinda, M. - Vild, J.:. Matematické oříšky I. Liberec, 2000. ISBN 80-7083-762-4.
 • Nekvinda, M. - Vild, J.:. Náměty pro samostatné referáty z matematiky. Liberec, 1995.
 • Nekvinda, M.:. Matematika I. Liberec TU, 1999.
 • Nešetřil, J. - Matoušek, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha, 2000.
 • Rektorys, K. a další:. Přehled užité matematiky.. Praha, Prometheus, 2000. ISBN 80-85849-92-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr