Předmět: Bakalářská práce 1

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce 1
Kód předmětu KMG/BP1MO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah 1. Příprava zadání bakalářské práce. 2. Zásady psaní odborného textu. 3. Metodické vedení studenta při zpracování bakalářské práce. 4. Konzultace s vedoucím bakalářské práce. 5. Citační etika.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem vypracování bakalářské práce, normami a formálními náležitostmi (ČSN ISO 690, ČSN ISO 5966, směrnice děkana), podle kterých se závěrečná práce zpracovává. Studentům jsou vysvětlena základní pravidla pro zpracování odborných textů a jsou informováni o obsahových a formálních náležitostech závěrečné práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Písemný návrh jedné třetiny bakalářské práce včetně návrhu power pointové prezentace. Vše veřejně obhájit. Zápočet.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996.
  • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000.
  • BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 2.5 ? 1999-2002, poslední aktualizace 3. 9. 2002 [cit. 31. 3. 2003].
  • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. a SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní