Předmět: Bakalářská práce 1 PE

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce 1 PE
Kód předmětu KMG/BP1PE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Koncipování zadání - hlavní náplň bakalářské práce. 2. Vztah vedoucího bakalářské práce bakalářské práce a studenta. 3. Návrh hlavních částí bakalářské práce. 4. Metody zpracování bakalářské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty, jak správně postupovat při řešení bakalářské práce v rámci studijního programu. Studenti diskutují řešené téma s vedoucím práce jsou systematicky vedeni ke správnému řešení zadaného tématu bakalářské práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Písemný návrh jedné třetiny bakalářské práce včetně návrhu power pointové prezentace. Vše veřejně obhájit. Zápočet.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996.
  • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000.
  • směrnice děkana č.3/2017. Závěrečné /diplomové či bakalářské/ práce na Ekonomické fakultě TU v Liberci.
  • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE v Praze, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr