Předmět: Bakalářská práce II

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce II
Kód předmětu KMG/BP2PE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Zásady psaní odborného textu. 2. Metodické vedení studenta při zpracování bakalářské práce. 3. Citační etika. 4. Příprava obhajoby a prezentace bakalářské práce. 5. Odevzdání bakalářské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Při individuálních konzultacích s vedoucími prací si studenti ověřují správný postup při zpracování závěrečné práce tak, aby při jejím zpracování byly využity nejnovější odborné poznatky. Práce musí odpovídat předepsaným normám a splňovat formální náležitosti. Studenti se zároveň připravují na obhajobu bakalářské práce (prezentace práce v rámci katedry).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Vypracování bakalářské práce. Provedení power pointové presentace a její obhajoba. Zápočet.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996.
  • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000.
  • Směrnice děkana č. 3/2017. Závěrečné/diplomové či bakalářské/ práce na Ekonomiké fakultě TU v Liberci.
  • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE v Praze, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr