Předmět: Cestovní ruch

« Zpět
Název předmětu Cestovní ruch
Kód předmětu KMG/CER1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Osnova přednášek: 1. Vymezení cestovního ruchu - charakteristika základních pojmů, význam cestovního ruchu v ekonomice 2. Historický vývoj cestovního ruchu, podmínky rozvoje 3. Typologie cestovního ruchu - formy a druhy 4. Trh cestovního ruchu, nabídka, poptávka 5. Specifika marketingu v dílčích sektorech cestovního ruchu s důrazem na odlišnosti marketingového mixu 6. Návštěvnické atraktivity, význam přírodního a kulturního dědictví, památky UNESCO 7. Ubytovací a stravovací služby - typy, vliv různých forem vlastnictví na marketingové cíle 8. Dopravní služby typy, přístupy marketingu 9. Cestovní kanceláře a cestovní agentury, jejich role v systému cestovního ruchu 10. Ostatní služby cestovního ruchu - průvodcovské, pasové a vízové, pojišťovací, peněžní, zdravotní služby 11. Kongresový cestovní ruch - význam, klasifikace kongresových služeb 12. Lázeňský cestovní ruch - význam lázeňství, formy, organizace lázeňského pobytu 13. Specifické formy cestovního ruchu 14. Cestovní ruch a životní prostředí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět charakterizuje úlohu cestovního ruchu v národním hospodářství a rozvoji regionů, vývoj cestovního ruchu a základní podmínky jeho rozvoje. Důraz je kladen na rozdíly v marketingu výrobků a služeb. Součásti předmětu je taky racionální obraz o tom, jak působí marketing v odvětví marketingu pohostinství a cestovního ruchu.
Studenti získají znalosti v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Základní ekonomické znalosti

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Účast na cvičeních a prezentace semestrální práce zkouška:písemná
Doporučená literatura
  • Hesková, M. a kol.:. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Fortuna, Praha, 2006. ISBN 80-7168-948-3.
  • HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. 1. vyd. Praha: Grada, 2003.. ISBN 80-247-0202-9.
  • PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu. Praha:GRADA Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3748-5.
  • RYGLOVÁ, K., BURIAN, M. a VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3.
  • Zelenka,J. Marketing cestovního ruchu,Gaudeamus,Hradec Králové,ISBN 978-80-7041-070-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní