Předmět: Cestovní ruch

« Zpět
Název předmětu Cestovní ruch
Kód předmětu KMG/CR
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Osnova přednášek: 1. Vymezení cestovního ruchu - charakteristika základních pojmů, význam cestovního ruchu v ekonomice 2. Historický vývoj cestovního ruchu, podmínky rozvoje 3. Typologie cestovního ruchu - formy a druhy 4. Trh cestovního ruchu, nabídka, poptávka 5. Specifika marketingu v dílčích sektorech cestovního ruchu s důrazem na odlišnosti marketingového mixu 6. Návštěvnické atraktivity, význam přírodního a kulturního dědictví, památky UNESCO 7. Ubytovací a stravovací služby - typy, vliv různých forem vlastnictví na marketingové cíle 8. Dopravní služby - typy, přístupy marketingu 9. Cestovní kanceláře a cestovní agentury, jejich role v systému cestovního ruchu 10. Ostatní služby cestovního ruchu - průvodcovské, pasové a vízové, pojišťovací, peněžní, zdravotní služby 11. Kongresový cestovní ruch - význam, klasifikace kongresových služeb 12. Lázeňský cestovní ruch - význam lázeňství, formy, organizace lázeňského pobytu 13. Specifické formy cestovního ruchu 14. Cestovní ruch a životní prostředí Semináře navazují na přednášky a řeší případové studie na vybraná témata.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět charakterizuje úlohu cestovního ruchu v národním hospodářství a rozvoji regionů, vývoj cestovního ruchu a základní podmínky jeho rozvoje. Přibližuje studentům základní a doplňkové služby a specifika marketingu v tomto odvětví. Důraz je kladen na seznámení studentů se základními pojmy a souvislostmi, které jsou potřeba pro absolvování dalších předmětů dané specializace.
Studenti získají znalosti v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Základní ekonomické znalosti

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Aktivní účast na cvičeních a prezentace semestrální práce zkouška:písemná forma (min. 65 % bodů)
Doporučená literatura
 • GOELDNER, CH. R. a J. R. BRENT RITCHIE. Cestovní ruch. Principy, příklady, trendy. Praha: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-251-2595-3.
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0.
 • LINDEROVÁ, I. Cestovní ruch. Teoretická a právní východiska. Praha: Idea Servis, 2015. ISBN 978-80-85970-86-9.
 • PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu. Praha:GRADA Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3748-5.
 • TRIBE, J. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxfordshire: Routledge, 2020. ISBN 978-0367230838.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr