Předmět: Destinační management

« Zpět
Název předmětu Destinační management
Kód předmětu KMG/DM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Pojem destinační management, charakteristika destinace cestovního ruchu 2. Potenciál destinace pro rozvoj cestovního ruchu a jeho aktivace 3. Destinační plánování, rajonizace území, nástroje pro řízení destinace 4. Partnerství v řízení destinace, role veřejného a neziskového sektoru v destinačním managementu 5. Financování v rámci řízení destinací 6. Produkt cestovního ruchu destinace 7. DMO - organizace destinačního managementu (typy a organizační struktury DMO, založení a rozvoj, financování atd.) 8. Strategický management destinace (tvorba, implementace a monitoring strategie, strategický růst, řízení změn) 9. Marketingové řízení destinace (typologie návštěvníků, faktory ovlivňující výběr destinace, marketingový výzkum, segmentace, targeting a positioning destinace) 10. Marketingové řízení destinace (strategický a taktický marketing destinace, marketingový plán, branding destinace) 11. Kvalita destinace a možnosti jejího řízení 12. Management destinace v kontextu udržitelnosti 13. Příklady dobré praxe z oblasti destinačního managementu z ČR 14. Příklady dobré praxe z oblasti destinačního managementu ze zahraničí Semináře: Řešení praktických úloh tematicky odpovídajících jednotlivým blokům přednášené látky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vysvětlení podstaty destinačního managementu, tj. řízení turistické destinace za účelem rozvoje cestovního ruchu. Předmět seznamuje studenty se specifiky a principy tvorby řízení tržně orientovaných destinací cestovního ruchu prostřednictvím vhodných marketingových nástrojů. Součástí předmětu bude zpracování případových studií pro konkrétní destinace.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace seminární práce. Zkouška: Písemná zkouška.
Doporučená literatura
  • HOLEŠINSKÁ, A. Destinační management aneb jak řídit turistickou destinaci. Brno, 2012.
  • MORRISON, A. M. Marketing and Managing Tourism Destinations. Oxfordshire: Routledge, 2018. ISBN 978-1138897298.
  • NEJDL, K. Management destinace cestovního ruchu. Praha, 2011.
  • PALATKOVÁ, M. Marketingový management destinací. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3749-2.
  • RAŠOVSKÁ, I., RYGLOVÁ, K. Management kvality služeb v cestovním ruchu.. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5021-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr