Předmět: Firemní komunikace

« Zpět
Název předmětu Firemní komunikace
Kód předmětu KMG/KOF
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1.Strategie firemní komunikace. 2.Komunikace se zájmovými a cílovými skupinami. 3.Firemní identita a image. 4.Firemní kultura. 5.Značky - jejich řízení a oceňování. 6.Vnitrofiremní komunikace. 7.Public relations, komunikace firmy s veřejností. 8.Komunikace s médii. 9.Krizová komunikace firmy. 10.Marketingová komunikace firmy - optimalizace komunikačního mixu. 11.Mezinárodní komunikace. 12.Komunikace na průmyslových trzích. 13.Mezifiremní komunikace. 14.Případová studie - komunikace vybrané firmy. Semináře (témata): 1.Integrovaná komunikace - případová studie. 2.Firemní design, image firmy - příklady. 3.Interní firemní komunikace - příklady. 4.Strategické řízení značky - případová studie. 5.Krizová komunikace firem - příklady.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s firemní komunikací. Podrobněji přibližuje vnitrofiremní komunikaci, firemní identitu a image, firemní kulturu. Dále vysvětluje komunikaci se zákazníky, úlohu značky, public relations, komunikaci na průmyslových i na mezinárodních trzích.
Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu, - pochopí firemní komunikaci v souvislosti s marketingem - pochopí vztah mezi interní a externí komunikací firmy, metody a prostředky interní komunikace, komunikace s obchodníky, zákazníky, na trzích spotřebních, průmyslových i mezinárodních. - naučí se metody a postupy pro řešení problémů v oblasti firemní komunikace v praxi.
Předpoklady
Studium podnikové ekonomiky, managementu. Absolvování předmětu Marketing,Marketingová komunikace, Marketingový výzkum

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Účast na seminářích (minimálně 80 %), prezentace a odevzdání seminární práce ve skupině na zadané téma. Zkouška: Písemná, požadavek minimálně 70 %.
Doporučená literatura
 • HEJLOVÁ, D. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5022-4.
 • HORÁKOVÁ, I., STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace. Management Press, 2000. ISBN 978-80-7261-178-2.
 • KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
 • KELLER, K. Strategické řízení značky. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3.
 • TAYLOR, D. Brand management- budování značky od vize k cíli. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1818-4.
 • VYSEKALOVÁ,J.; MIKEŠ,J. Image a firemní identita. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5.
 • ZOOK,Z and P.R. SMITH. Marketing Communications: Offline and Online Integration,Engagement and Analytics. London: Kogan Page, 2016. ISBN 978-0749473402.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr