Předmět: Mezinárodní cestovní ruch

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní cestovní ruch
Kód předmětu KMG/MCR
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
 • Postránecká Kateřina, Ing. M.Sc.
Obsah předmětu
1. Vývoj mezinárodního cestovního ruchu po současnost, jeho postavení a význam ve světové ekonomice. 2. Faktory rozvoje mezinárodního cestovního ruchu, nové trendy v rozvoji. 3. Statistický monitoring mezinárodního cestovního ruchu, satelitní účet, mezinárodní statistiky. 4. Regionální rozložení mezinárodního cestovního ruchu, hlavní světové trhy. 5. Mezinárodní organizace cestovního ruchu. 6. Privátní subjekty mezinárodního cestovního ruchu. 7. Kulturní dědictví v mezinárodním cestovním ruchu, mezinárodní ochrana kulturního dědictví, památky zapsané na seznamu UNESCO, příklady z jednotlivých destinací včetně České republiky. 8. Doprava a její význam v mezinárodním cestovním ruchu, vývoj, moderní trendy, prognóza rozvoje. 9. Udržitelnost v mezinárodním cestovním ruchu, pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu. 10. Konkurenceschopnost a možnosti jejího měření v mezinárodním cestovním ruchu. 11. Postavení rozvojových zemí v mezinárodním cestovním ruchu, jejich specifika, možnosti zapojení. 12. Cestovní ruch v evropském prostoru, institucionální zajištění, legislativní úprava. 13. Postavení České republiky v mezinárodním cestovním ruchu, vnímání destinace Česká republika v zahraničí. Semináře navazují na přednášky a řeší případové studie na vybraná témata. Součástí seminářů je rovněž tématika geografie cestovního ruchu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 32 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodního cestovního ruchu s ohledem na jeho rozvoj a multiplikační efekty v kontextu mezinárodních ekonomických vztahů. Studenti získají znalosti související s regionalizací mezinárodního cestovního ruchu, s jeho institucionálním zajištěním a dále s vybranými specifiky v mezinárodním kontextu (kulturní dědictví, udržitelnost, konkurenceschopnost, doprava).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Absolvování předmětu "Cestovní ruch".

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace skupinové práce

Zápočet: semestrální práce (odevzdání v písemné podobě a její prezentace), aktivní účast na cvičeních, max. 3 absence. Zkouška: písemný test, min. 65 % bodů
Doporučená literatura
 • COOPER, CH. Contemporary Tourism: An international Approach. Oxford: Goodfellow Publishers, 2018. ISBN 978-1911396765.
 • HAMARNEHOVÁ, I. Mezinárodní cestovní ruch: vybrané kapitoly. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2014. ISBN 978-80-7452-040-2.
 • PALATKOVÁ. Mezinárodní turismus:analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus. Praha:Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-2474-862-7.
 • PÁSKOVÁ, M. a J. ZELENKA. Společensky odpovědný cestovní ruch. Praha: Idea Servis, 2018. ISBN 978-80-85970-91-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr