Předmět: Marketingová komunikace

« Zpět
Název předmětu Marketingová komunikace
Kód předmětu KMG/MKO1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1.Vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu, vymezení základních pojmů. 2.Komunikační proces, teorie, přístupy a modely. 3.Tvorba komunikační strategie v podniku. 4.Rozpočtování marketingové komunikace. 5.Reklama. 6.Osobní prodej. 7.Podpora prodeje. 8.Veletrhy a výstavy. 9.Public relations. 10.Sponzoring. 11.Přímý marketing, databázový marketing. 12.Přímý prodej - případová studie. 13.Nové trendy v marketingové komunikaci - virální a guerillová komunikace, elektronická komunikace, komunikace firem na sociálních sítích. 14.Praktický příklad marketingové komunikace ve firmě - přednáška odborníka z praxe. Semináře (témata): 1.Komunikační nástroje - základní pojmy. 2.Elektronická komunikace - příklady. 3.Direct mail - ukázky adresných zásilek do poštovních schránek. 4.Event marketing - příklady akcí pro zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky. 5.Product placement - příklady marketingové komunikace firem. 6.Virální komunikace - příklady marketingové komunikace. 7.Guerillová komunikace - příklady marketingové komunikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přibližuje studentům podrobněji jednotlivé formy marketingové komunikace firmy: reklamu, osobní prodej, vztahy s veřejností, podporu prodeje, přímý marketing, výstavnictví a sponzoring.
Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu, - pochopí marketingovou komunikaci v souvislosti s marketingem, vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu - pochopí vztah mezi reklamou,osobním prodejem, Public relations, sponzoringem, výstavnictvím,přímým marketingem,databázovým marketingem,přímým prodejem, podporou prodeje a ostatní formami marketingové komunikace - naučí se metody a postupy pro řešení problémů v oblasti marketingové komunikace v praxi - komunikační proces,tvorba komunikační strategie v podniku,rozpočtování marketingové komunikace.
Předpoklady
Studium ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, financí. Absolvování předmětu Marketing,základní marketingové znalosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínky pro získání zápočtu: - účast na cvičeních - 80% - prezentace a odevzdání seminární práce ve skupině na dané téma Zkouška písemná z probírané látky - minimální požadavek 70 %
Doporučená literatura
 • FREY, Petr. Marketingová komunikace, to nejlepší z nových trendů. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7.
 • PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-.
 • PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace: Umění zaujmout.. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3622-.
 • SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně: Umění zaujmout.. Praha:Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.
 • ŠVANDOVÁ, Zuzana. Úvod do marketingové komunikace.. Liberec, 2012. ISBN 80-708-3637-7.
 • Tellis,G.J. Reklama a podpora prodeje. Grada Praha, 2000. ISBN 80-7169-997-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní