Předmět: Marketingová komunikace

« Zpět
Název předmětu Marketingová komunikace
Kód předmětu KMG/MKO
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
  • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1.Vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu, vymezení základních pojmů. 2.Komunikační proces, teorie, přístupy a modely. 3.Tvorba komunikační strategie v podniku. 4.Rozpočtování marketingové komunikace. 5.Reklama. 6.Osobní prodej. 7.Podpora prodeje. 8.Veletrhy a výstavy. 9.Public relations. 10.Sponzoring. 11.Přímý marketing, databázový marketing. 12.Přímý prodej - případová studie. 13.Nové trendy v marketingové komunikaci - virální a guerillová komunikace, elektronická komunikace, komunikace firem na sociálních sítích. 14.Praktický příklad marketingové komunikace ve firmě - přednáška odborníka z praxe. Semináře (témata): 1.Komunikační nástroje - základní pojmy. 2.Elektronická komunikace - příklady. 3.Direct mail - ukázky adresných zásilek do poštovních schránek. 4.Event marketing - příklady akcí pro zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky. 5.Product placement - příklady marketingové komunikace firem. 6.Virální komunikace - příklady marketingové komunikace. 7.Guerillová komunikace - příklady marketingové komunikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přibližuje studentům podrobněji jednotlivé formy marketingové komunikace firmy: reklamu, osobní prodej, vztahy s veřejností, podporu prodeje, přímý marketing, výstavnictví a sponzoring.
Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu, - pochopí marketingovou komunikaci v souvislosti s marketingem, vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu - pochopí vztah mezi reklamou,osobním prodejem, Public relations, sponzoringem, výstavnictvím,přímým marketingem,databázovým marketingem,přímým prodejem, podporou prodeje a ostatní formami marketingové komunikace - naučí se metody a postupy pro řešení problémů v oblasti marketingové komunikace v praxi - komunikační proces,tvorba komunikační strategie v podniku,rozpočtování marketingové komunikace.
Předpoklady
Studium ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, financí. Absolvování předmětu Marketing,základní marketingové znalosti.
KMG/MK
----- nebo -----
KMG/MKG

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Zpracování a prezentace semestrální práce. Zkouška: Písemná zkouška.
Doporučená literatura
  • BELCH George E. et Michael A. BELCH. Advertising and promotion: an integrated marketing communications perspective. New York:McGraw-Hill Education. ISBN 101260259315.
  • HEJLOVÁ Denisa. Public relations. Praha: GRADA Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5022-4.
  • JANOUCH Viktor. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2020. ISBN 978-80-251-5.
  • PŘIKRYLOVÁ Jana. Moderní marketingová komunikace. Praha: GRADA Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0787.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr