Předmět: Mezinárodní marketing

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní marketing
Kód předmětu KMG/MM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Myslivcová Světlana, Ing. Ph.D.
 • Ungerman Otakar, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, podnik a organizace v mezinárodním prostředí. 2. Formy vstupu na zahraniční trh a dopady na marketing v podniku. 3. Analýza prostředí v cílové zemi. 4. Mezinárodní marketingový výzkum. 5. Mezinárodní tržní segmentace. 6. Výběr trhu pro export, strategický marketing. 7. Produkt, mezinárodní produktové strategie. 8. Cenová politika v mezinárodním marketingu. 9. Distribuční strategie, volba typu prodejního místa. 10. Přímé a nepřímé distribuční cesty. 11. Marketingová komunikace při mezinárodních aktivitách. 12. Specifika komunikační kampaně v mezinárodním prostředí 13. Organizace marketingu u globálních firem. 14. Závěr, opakování, rezerva. Semináře (témata): 1. Analýza marketingového mixu a identifikace příležitostí na mezinárodním trhu. 2. Sestavení PESTLE analýzy. 3. Benchmarking přímé a nepřímé konkurence. 4. Volba formy vstupu na zahraniční trh a stanovení marketingových cílů. 5. Návrh marketingové kampaně. 6. Návrh komunikační kampaně. 7. Prezentace semestrální práce Semestrální práce: Sestavení marketingové kampaně pro český podnik, vstupující na zahraniční trh.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vysvětlení specifik marketingu v případě mezinárodních aktivit podniku. Obsah předmětu je zaměřen na sestavení marketingové kampaně pro zahraniční teritoria.
orientace v oblasti mezinárodního marketingu.
Předpoklady
Základní marketingové znalosti

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Splnění podmínek stanovených na začátku výuky. Vypracování semestrální práce. Zkouška: Písemná zkouška. Úspěšné složení písemné zkoušky minimálně na 60 %.
Doporučená literatura
 • GHAURI, N. P. a P. CATEORA. International marketing. London: McGraw Hill, 2014. ISBN 978-00-7714-815-7.
 • MACHKOVÁ, Hana a Martin MACHEK. Mezinárodní marketing. Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-3006-1.
 • ŠTĚDROŇ, Bohumír, Eva ČÁSLAVOVÁ, Miroslav FORET, Václav STŘÍTESKÝ a Jan ŠÍMA. Mezinárodní marketing. Praha, 2018. ISBN 978-80-7400-441-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr