Předmět: Mezinárodní obchodní prostředí

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní obchodní prostředí
Kód předmětu KMG/MOP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Švarc Zbyněk, doc. JUDr. Ph.D.
  • Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
  • Pěničková Zuzana, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Teorie internacionalizace. 2. Internacionalizace produktu. 3. Internacionalizace inovací. 4. Specifika mezinárodního obchodu v jednotlivých sektorech (A, I, S). 5. Obchodní a investiční politika. 6. Internacionalizace lidských zdrojů - pohyb pracovní síly. 7. Právní aspekty mezinárodního obchodu - mezinárodní smlouvy a akty EU. 8. Regionalismus v mezinárodním obchodě. 9. Rozvojová pomoc v mezinárodním obchodě. 10. Aktuální vývoj zahraničního obchodu ČR. Semináře (témata): 1. Zadání případové studie, Internacionalizace produktu 2. Internacionalizace inovací. 3. - 4. Prezentace případových studií.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět má za úkol seznámit studenty s jednotlivými oblastmi a aspekty mezinárodního obchodu a jejich praktické aplikace na podnikatelské prostředí. Ve cvičení má předmět aplikovat znalosti z přednášek a vytvořit fiktivní podniky, jejichž obchodní operace by korespondovaly povaze a vzájemným obchodním vazbám mezi EU a třetími státy.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Prezentace týmové práce v rámci cvičení (30%), min. 20/30 bodů Zkouška: Písemný test z předepsaného rozsahu výuky (70%), min. 40/70 bodů Docházka na přednášky: 85% (6 z 9) Docházka na semináře: povinná
Doporučená literatura
  • CIHELKOVÁ, E. Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu?. ISBN ISBN 978-80-7400-.
  • Daniels, John D., Lee H. Radebaugh, Daniel Sullivan. International Business, Global Edition, 17th. New York, 2021. ISBN 978-12-924-0339-7.
  • Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, Marc Melitz. International Economics: Theory and Policy, 11th Global Edition. New York, 2019. ISBN 978-12-922-1487-0.
  • POTUŽÁKOVÁ, Z., et al. Podnik v mezinárodním prostředí. Liberec: TUL, 2016. ISBN 978-80-7494-311-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní